Jobbmestring - Kartlegging og utvikling av Karrierekompetanse

Vil du lære deg profesjonell veiledningsmetodikk for jobboppfølging og oppnå bedre resultater? Dette er kurset hvor du lærer å kartlegge og utvikle de ferdighetene som veisøker trenger for å mestre jobben. Kurset er utviklet for deg som jobber med SE/IPS i  NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, og andre som har mål om jobbmestring, som flyktningtjenester, sykefraværsoppfølging osv. På kurset lærer du praktisk og effektiv veiledningsmetodikk for oppfølging av veisøkere før de skal begynne i ny jobb og etter oppstart i jobb for å sikre at de mestrer jobben. Du lærer deg å bruke Karriereverktøy – Norske karriereferdigheter, til å detaljert kartlegge hvilke karrierekompetanser den enkelte veisøker trenger å utvikle for å mestre jobben – og du lærer de mest praktiske og effektive metodene som finnes for å utvikle jobbmestring. Metodene er lette å lære og enkle for deg å praktisere i din arbeidshverdag. 

Bestill bedriftsinternt kurs:  Her  

Kurset er PC-basert og du arbeider i Karriereverktøy på kursdagen.   

Du lærer å kartlegge kritisk karrierekompetanse

Mange har utfordringer med å fungere i jobb og karriere. Et eksempel på dette kan være at en selv opplever manglende mestring i jobben og dermed blir demotivert for jobben eller sykemeldt. Det kan også være at andre, som ledere eller kollegaer ikke synes en mestrer jobben godt nok til å fungere i den.

Første skritt i veiledningsarbeidet er da å kartlegge den kritiske karrierekompetansen, som er de ferdighetene den enkelte veisøker trenger å utvikle for å fungere i jobben, for at en praksisplass skal bli en jobb eller at veisøker ikke blir sykemeldt eller blir sterkt umotivert. På kurset lærer du å bruke Norske karriereferdigheter –  til å detaljert kartlegge hva den enkelte trenger å jobbe med for å mestre en jobb,  I dette kurset er fokuset særlig på kompetanseområdene 7. Jobbmestring ,9. Takle livet for å mestre jobb, 10. Balansere livsroller, 11. Mestre endring og omstilling og 12. Livslang læring.

Du lærer effektive metoder for å utvikle karrierekompetanse

Etter at du har kartlagt kritisk karrierekompetanse er oppgaven å utvikle karrierekompetansen. På kurset lærer du de mest effektive metodene for å få til mestring i jobb og karriere.

Metodene er allroundmetoder som kan brukes på tvers av de ulike  karrierekompetansene. De er utviklet på bakgrunn av menneskets naturlige måter å utvikle mestring på i jobb og karriere.  Men svært mange mennesker er ikke selvlærende nok i fht. å utvikle mestring i jobb. De vil ha svært stor nytte av en mer bevisst læringsprosess hvor de lærer deg de samme metodene. Metodene kan brukes i individuell veiledning fra veiledere, eller i form av naturlig bistand fra ledere eller kollegaer på jobben. De kan også brukes i gruppe. Metodene har særlig fokus på å endre holdninger og utvikle mestringsstrategier. De er blant annet hentet fra studier av naturlig læring, fra det kognitive veiledningsfeltet og andre felt som har vist seg effektive i å utvikle mestring.

Innhold i kurset

Dag 1: 

 • Karrierekompetanseparadigmet - fra tilrettelegging til utvikling av ferdigheter for å mestre
 • Karriereferdigheter - læring av kunnskaper, holdninger og mestringsstrategier
 • Bruk av Norske karriereferdigheter som et helhetlig analyseverktøy for å forstå og beskrive mestring og utfordringer i jobb og karriere
 • Lære innholdet i Norske karriereferdigheter - relevant for mestring av jobb
 • Myke ferdigheter: (softskills): – komme ut av det med folk, forstå normene i gruppa kunne gli inn og bli akseptert på arbeidsplassen.
 • Jobbferdigheter: Kunne klare å utføre selve jobben. Selvorganisering, selvstendighet og problemløsing – fravær av dette gjør at man ikke klarer jobben, men trenger «tett oppfølging
 • Sykenærværsferdigheter: Utvikle mestringsstrategier på den delen av sykefraværet som er jobbrelatert, for eksempel kunne takle krysspress i jobbroller, rolleuklarhet, sette grenser for arbeidsbelastninger osv.
 • Styrkekartlegging - bruke Norske karriereferdigheter til å kartlegge de karriereferdighetene man er sterk på for å gjøre gode karrierevalg
 • Kartlegge kritisk karrierekompetanse - de ferdighetene en veisøker trenger å utvikle for å mestre jobb, de kritiske temaene som gjør at en veisøker ikke blir sykemeldt eller at en praksisplass fungerer og fører til en ordinær jobb

Dag 1/Dag 2:

 • Metoder for å utvikle karriereferdigheter med vekt på endring av holdninger
 • Metoder for å utvikle karriereferdigheter med vekt på å utvikle mestringsstrategier i jobb

Norske Karriereferdigheter er utviklet av Arne Svendsrud på bakgrunn av internasjonale karriereferdighetsrammeverk, employability-skills rammeverk, sykefraværs- og arbeidsmiljøforskning. Det er dermed den mest helhetlige og integrerte tilnærming til å beskrive karrierekompetanser og identifisere hvilke temaer man trenger å jobbe med for å mestre jobb og karriere. Les mer om Norske Karriereferdigheter