Karrierestyrker - Kartlegging og utvikling av karrierekompetanse for jobbmestring

Vil du lære deg profesjonell veiledningsmetodikk for jobboppfølging og oppnå bedre resultater? Dette er kurset hvor du lærer å kartlegge karrierestyrker og utvikle videre de ferdighetene som veisøker trenger for å mestre jobben. Kurset er utviklet for deg som jobber med SE/IPS i  NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, og andre som har mål om jobbmestring, som flyktningtjenester, sykefraværsoppfølging osv. På kurset lærer du praktisk og effektiv veiledningsmetodikk for oppfølging av veisøkere før de skal begynne i ny jobb og etter oppstart i jobb for å sikre at de mestrer jobben. Du lærer deg å bruke Karriereverktøy – Karrierestyrker, til å detaljert kartlegge hvilke karrierekompetanser den enkelte veisøker trenger å utvikle for å mestre jobben – og du lærer de mest praktiske og effektive metodene som finnes for å utvikle jobbmestring. Metodene er lette å lære og enkle for deg å praktisere i din arbeidshverdag.

Neste kurs. Oslo 25-26 April, info og påmelding Her

Bestill bedriftsinternt kurs:  Her  

Kurset er PC-basert og du arbeider i Karriereverktøy på kursdagen.   

Du lærer å kartlegge karrierestyrker og kritisk karrierekompetanse og lage læringsmål

Mange har utfordringer med å fungere i jobb og karriere.  Et eksempel på dette kan være at en selv opplever manglende mestring i jobben og dermed blir demotivert for jobben eller sykemeldt. Det kan også være at andre, som ledere eller kollegaer ikke synes en mestrer jobben godt nok til å fungere i den. Et startpunkt er da kartlegging av karrierestyrker, få tak i det veisøker er god på og passe på at karrierevalget er i tråd med dette. Men ofte holder det ikke bare med styrke perspektivet. Det må utvikling til.

Første skritt i veiledningsarbeidet er da å kartlegge den kritiske karrierekompetansen, som er de ferdighetene den enkelte veisøker trenger å utvikle for å fungere i jobben, for at en praksisplass skal bli en jobb eller at veisøker ikke blir sykemeldt eller blir sterkt umotivert. På kurset lærer du å bruke Karrierestyrker –  til å detaljert kartlegge hva den enkelte trenger å jobbe med for å mestre en jobb og lage konkrete læringsmål på bakgrunn av det. På samme måte som en trener og utøver lager læringsmål for trening. Eller en lærer og elev lager konkrete læringsmål for læring av fag.  I dette kurset er fokuset særlig på kompetanseområde 7. Jobbmestring:  basisferdigheter, myke ferdigheter og jobbferdigheter.

Du lærer effektive metoder for å utvikle karrierekompetanse

Etter at du har kartlagt kritisk karrierekompetanse er oppgaven å utvikle karrierekompetansen. På kurset lærer du de mest effektive metodene for å få til mestring i jobb og karriere.

Metodene er allroundmetoder som kan brukes på tvers av de ulike  karrierekompetansene. De er utviklet på bakgrunn av menneskets naturlige måter å utvikle mestring på i jobb og karriere.  Men svært mange mennesker er ikke selvlærende nok i fht. å utvikle mestring i jobb. De vil ha svært stor nytte av en mer bevisst læringsprosess hvor de lærer deg de samme metodene. Metodene kan brukes i individuell veiledning fra veiledere, eller i form av naturlig bistand fra ledere eller kollegaer på jobben. De kan også brukes i gruppe. Metodene har særlig fokus på å endre holdninger og utvikle mestringsstrategier. De er blant annet hentet fra studier av naturlig læring, fra det kognitive veiledningsfeltet og andre felt som har vist seg effektive i å utvikle mestring.

Innhold i kurset

Dag 1: 

 • Karrierekompetanseparadigmet - fra tilrettelegging til utvikling av ferdigheter for å mestre
 • Karrierestyrker - læring av kunnskaper, holdninger og mestringsstrategier
 • Bruk av Karrierestyrker som et helhetlig analyseverktøy for å forstå og beskrive mestring og utfordringer i jobb og karriere
 • Lære innholdet i Karrierestyrker - relevant for mestring av jobb
 • Myke ferdigheter: (softskills): – komme ut av det med folk, forstå normene og forventningene på arbeidsplassen, relasjoner, samarbeid, konflikthåndtering osv.
 • Jobbferdigheter: De ferdighetene som er nødvendige for å kunne klare å utføre selve jobben. Selvorganisering, beslutningstaking og problemløsing – fravær av dette gjør at man ikke klarer jobben, men trenger «tett oppfølging
 • Sykenærværsferdigheter: Utvikle mestringsstrategier på den delen av sykefraværet som er jobbrelatert, for eksempel kunne takle krysspress i jobbroller, rolleuklarhet, sette grenser for arbeidsbelastninger osv.
 • Styrkekartlegging - bruke Karrierestyrker til å kartlegge de karriereferdighetene man er sterk på for å gjøre gode karrierevalg
 • Kartlegge kritisk karrierekompetanse og lage konkrete læringsmål- på de ferdighetene en veisøker trenger å utvikle for å mestre jobb, de kritiske temaene som gjør at en praksisplass fungerer og fører til en ordinær jobb

Dag 2:

 • Metoder for å utvikle karriereferdigheter med vekt på endring av holdninger
 • Metoder for å utvikle karriereferdigheter med vekt på å utvikle mestringsstrategier i jobb

Karrierestyrker er utviklet av Arne Svendsrud på bakgrunn av internasjonale karriereferdighetsrammeverk, employability-skills rammeverk, sykefraværs- og arbeidsmiljøforskning. Det er dermed den mest helhetlige og integrerte tilnærming til å beskrive karrierekompetanser, beskrive individuelle styrker og  identifisere hvilke temaer man trenger å jobbe med for å mestre jobb og karriere. Les mer om Karrierestyrker