image_pdfimage_print

Karriereverktøy – Norske Karriereferdigheter

-Et verktøy for kartlegging og utvikling av karrierekompetanse for mestring av jobb og karriere

Karriereverktøy – Norske Karriereferdigheter er utviklet av Arne Svendsrud. Karriereverktøy AS, arne.svendsrud@karriereverktoy.no.  Den første versjonen kom i 2016 og en revidert versjon kom i 2019. Det er et verktøy utviklet for alle som jobber med å utvikle karrierekompetanse. Særlig med vekt på mestring av jobb, skole og studier.

Norske Karriereferdigheter  er integrert som en modul i Karriereverktøy. https://karriereverktoy.no/  For kurs i jobbmestring / kartlegging og utvikling av Karrierekompetanse, se her: https://karriereverktoy.no/jobbmestring-kartlegging-utvikling_karrierekompetanse/  . For beskrivelse av likhetene og forskjellene til Karriereknappene utviklet av Kompetanse Norge se her : https://karriereverktoy.no/karriereknappene/

Se intervju i Velferd 10/5-2019 om betydningen av å utvikle karrierekompetanser for mestring av jobb: https://velferd.no/arbeidsliv/2019/vi-overvurderer-folk-vi-hjelper-ut-i-arbeid

 

 

 

Hva er karrierekompetanse?

Jeg definerer karrierekompetanse slik: «Karrierekompetanse er de holdningene, kunnskapene og mestringsstrategiene du trenger å kunne for å gjøre karrierevalg, mestre skolegang, studier, jobb og karriere gjennom livsløpet i takt med endringer som skjer»

Alle jobber har et innhold. For å kunne jobbe som sveiser må du kunne sveise. Men du trenger å kunne mer enn å sveise for å kunne jobbe som sveiser – Karrierekompetanse er det du trenger å kunne i alle jobber og på tvers av alle jobber for å kunne mestre jobb og karriere. Det du trenger å mestre for å kunne stå i jobb, skole og studieroller gjennom livet.  En sentral oppgave i karriereveiledning er å finne ut hvilke karrierekompetanser den enkelte trenger å jobbe med for å øke egen mestring og utvikling i skole og studieroller, jobb og karriere.

 

 

Norske Karriereferdigheter

Karriereverktøy -Norske Karriereferdigheter – er et rammeverk for karrierekompetanse som gir en omfattende og detaljert beskrivelse på ca. 850 kompetanser som angir dybden og bredden i den karrierekompetansen mennesker trenger å lære seg og beherske i skole og studieroller, jobb og karriere i et livsløpsperspektiv.

Karriereverktøy – Norske karriereferdigheter er det mest helhetlige rammeverket for karrierekompetanse som er utviklet i fagfeltet ved at det dekker alt fra mestring av skole/studierolle til mestring av overgang til pensjonering. Tidligere rammeverk for karrierekompetanse har for det meste utelatt mestring av jobb, skole og studieroller. Jeg mener at en jobb er en sentral del av en karriere og at ferdigheter som trengs for å mestre det også hører naturlig inne i et slikt rammeverk. Det samme gjelder ferdigheter for mestring av en skole og studierolle. Dersom dette ikke er med har slike rammeverk bare avgrenset nytte ved at de ikke dekker det som er karriere praktisk sett består av – mestring av alle dagene som kom og gikk.

 

 

Hvem kan bruke Norske karriereferdigheter?

 

Norske Karriereferdigheter er laget som et arbeidsverktøy for alle som jobber med Karriereveiledning. Det er særdeles relevant for alle veiledere som leverer mestringsstøtte i jobb og karriere, for eksempel innen NAV/arbeidsinkludering/ SE /IPS, ved at den har oppdefinerer mestring av en jobbsituasjon på en detaljert måte, det gjør det enkelt å finne ut hva fokuset skal være på oppfølgingen i jobbsituasjonen. Se forøvrig dette intervjuet om behovet for mer tydelig metodikk for Jobboppfølging i bladet Velferd: https://velferd.no/arbeidsliv/2019/vi-overvurderer-folk-vi-hjelper-ut-i-arbeid

Norske Karriereferdigheter egner seg også svært godt for veiledere som jobber med mestring av skole/studieroller- for eksempel rådgivere i ungdomskole og vgs, PPT /OT /Rådgivningstjenester i høyskole og universitet, ved at den inneholder den første samlede og detaljerte beskrivelsen på hvilke ferdigheter som skal til for å mestre en skole og en studierolle.

Verktøyet kan også brukes av alle karriereveiledere som en faglig sterkt begrunnet ideliste til å designe innhold i karriereveiledningstilbud og karrierelæringsopplegg, for eksempel i arbeidsrettede tiltak i NAV, faget utdanningsvalg i ungdomskolen, karrierelæringsopplegg i videregående skole, tilbud fra arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre osv.

 

 

 

Jobb og Karrieremestring – Kartlegge kritisk Karrierekompetanse og gjøre det om til læringsmål

Hvordan kan du bruke Norske karriereferdigheter til å utvikle jobb og karrieremestring? Du bruker Norske Karriereferdigheter sammen med veisøker til å utforske karriereutfordringer, utviklingsområder og veiledningsbehov, – dvs hva veisøker vil arbeide med/utvikle seg på/ lære i veiledningsløpet som vil øke mestring og utvikling i skole og studieroller, jobb og karriere. Den tause kunnskapen gjøres eksplisitt. Det er ulike grunner til forskjell i karrierekompetanse, feks sosial arv, psykiske lidelser, kulturell bakgrunn, livskriser, store endringer osv. Ulike grunner som gjør at den enkelte må utvikle seg for å mestre. Men for å få til utvikling må man vite hva det er som skal utvikles. Hva man trenger å jobbe med.  I skoleverket må man ha en detaljert forståelse for hva innholdet  i faget norsk er for å få til god læring. For at fotballtrening skal bli effektivt må man kunne forstå og beskrive detaljert hva fotballspilling er. Hvis ikke vet man ikke hva man skal trene på.  På samme måte trenger den som skal jobbe med egen mestring å forstå hva det er som skal mestres på det detaljert nivå. Rollen som veileder i fht utvikling av karrierekompetanse for jobbmestring kan best beskrives som en kombinasjon av lærer, veileder og trener.

Særlig viktig er det å finne den kritiske karrierekompetansen og gjøre det om til læringsmål.  Kritisk karrierekompetanse er de temaene som det vil gjøre en stor forskjell i mestringen for veisøker å jobbe med. De temaene som er avgjørende viktig og nødvendig å øke mestringen på for at en praksisplass blir en ordinær jobb, at man ikke blir sykemeldt, at man blir motivert, opplever egen mestring, at ledere og kollegaer opplever at man mestrer jobb. Temaene som kommer opp bruker du til å skreddersy, designe innhold og velge ut metoder for å øke mestring. Veisøker designer innholdet i sitt eget veiledningstilbud sammen med veileder, gjennom å selv definere hva man trenger å jobbe med. Dette er en kraftig empowerment prosess, ansvarliggjøring og skreddersøm til det den enkelte veisøker selv mener bør være målet. På samme måte som en utøver avtelaer med sin trener hva som bør trenes på.

Slik gjør du det: Gå inn på de kompetansene som er aktuelle for eksempel. 7 Jobbmestring. Åpne den underoverskriften som er aktuell for eksempel 7.9 Takle konflikter, scroll gjennom de konkrete spørsmålene som står og velg ut den/de som dere synes er en passende overskrift på utfordringen(e) for veisøker, for eksempel Kunne takle kritikk (7.9.7). Beskriv utfordringen detaljert sammen med veisøker:

For eksempel «takler kritikk fra leder ved å benekte at jeg har gjort noe på den måten eller sier automatisk at jeg er uenig og går i forsvar»

Gjør deretter om utfordringen til et læringsmål, noe som kan arbeides med i veiledningen, øves på, trenes på. F.eks: «Finne bedre fremgangsmåter for hva jeg skal si når leder kritiserer meg».

Læringsmålene blir fokus i veiledningen videre hvor oppgaven blir å utforske og prøve ut alternative mestringsstrategier som fungerer bedre enn de veisøker bruker i dag.

Gjennom 850 spørsmål fordelt på 14 karrierekompetanseområder finner dere enkelt, konkret og detaljerte ut hva den enkelte veisøker ønsker og trenger å jobbe med for å mestre jobb og karriere.

Det kan også brukes til styrkekartlegging. Finne ut hvilke karriereferdigheter veisøker er god på. Dette kan brukes til å forbedre karrierevalget. Et godt karrierevalg kan være å velge noe man har ferdigheter innenfor og unngå jobber som er krevende på de karriereferdighetene man har utviklet lite. Dette blir også en fin kilde til å få et godt og detaljert språk på seg selv i jobbsøknader og CV.

Norske Karriereferdigheter kan også brukes for å skreddersy nødvendig tilrettelegging når det er vanskelig å utvikle mestring.

 

 

 

Norske Karriereferdigheter – Innhold

Norske Karriereferdigheter inneholder 14 ulike karrierekompetanseområder:  1. Utforsk deg selv – og betydningen for karrierevalg og karriere, 2. Utforske mulighetene – bruke karriereinformasjon, 3. Velge – skole, studier og jobb, 4. Utfordre kjønnsroller, stereotypier og bakgrunn, 5. Skaffe jobb og skape jobb, 6. Digitale karriereferdigheter, 7. Jobbmestring, 8. Skole og studiemestring, 9. Mestre livet for å takle jobb, skole og karriere, 10. Balansere livsroller, 11. Mestre omstilling og endring, 12. Livslang læring, 13. Karrierebygging, 14. Arbeid samfunn og økonomi

Under ser du en grov oversikt over innholdet i Norske karriereferdigheter. Jeg skiller mellom karriereveiledning i smalt og i bredt perspektiv.

Karriereveiledning i et smalt perspektiv er «klassisk» karriereveiledning:  Oppstrukturering av en karrierevalgprosess/ veiledning i fht. valg av Jobb/skole/utdanning Under kompetanser 1-4 får du utdypende beskrivelser av hvilke karrierekompetanser man kan jobbe med i karriereveiledningsprosesser som handler om å hjelpe veisøkere med et karrierevalg.

Karriereveiledning i et bredt perspektiv er arbeid med et bredere sett av karriereferdigheter, dvs. de holdningene, kunnskapen og mestringsstrategiene som er sentrale for mestring, fungering, vekst og utvikling i jobb, skolegang, studier og karriere. Dette er generelle overførbare ferdigheter som er på tvers av jobber langs livsløpet Under kompetanser 5-14 får du utdypende beskrivelser av hvilke karrierekompetanser man jobber med i karriere og jobbmestring.  Karrierekompetansen Jobbmestring går direkte på mestring av en jobbrolle. Men det er også mange av de andre karrierekompetanser som også avgjør jobbmestring,  f.eks digitale karriereferdigheter, balansere livsroller, mestre omstilling og endring og livslang læring.

 

 

Jeg har delt rammeverket inn i tre hovedområder: 1. Karrierevalg, 2. skaffe og stå i jobb og 3. karriereutvikling og endring.

1. Utforsk deg selv – og betydningen for karrierevalg og karriere

 Kjenne og språksette interesser, personlige egenskaper, kompetanse osv. Utvikle positive selvdefinisjoner og lære hvordan selvbildet påvirkes

 

2. Utforske mulighetene -bruke karriereinformasjon Finne og utforske karriereinformasjon. Bruke karriereinformasjon til å utforske egne muligheter. Vurdere troverdigheten til karriereinformasjon.
3. Velge – skole, studier og jobb Fremgangsmåter for å velge, personlige kriterier for valg, konsekvenser av valg, valg som tilfeldigheter og kompromiss og gjennomføring av valg
4. Utfordre kjønnsroller, stereotypier og bakgrunn Hvordan kjønnsroller, stereotypier, sosial, kulturell og religiøs bakgrunn påvirker karrieretenkning og eget valg. Kunne utfordre dette.
5. Skaffe jobb og skape jobb  Jobbsøking, bruke nettverk, mulighetsfokus, bruke jobbsøketjenester og starte bedrift
6. Digitale karriereferdigheter Digitale ferdigheter, sosiale medier og karrierefremmende digitalt fotavtrykk
7. Jobbmestring Myke ferdigheter: (softskills): – komme ut av det med folk, forstå normene i gruppa kunne gli inn og bli akseptert på arbeidsplassen. Jobbferdigheter: Kunne klare å utføre selve jobben. Selvorganisering, selvstendighet og problemløsing – fravær av dette gjør at man ikke klarer å jobbe selvstendig, men trenger «tett oppfølging» og den siste er Sykenærværsferdigheter: Utvikle mestringsstrategier på den delen av sykefraværet som er jobbrelatert, for eksempel kunne takle krysspress i jobbroller, rolleuklarhet, sette grenser for arbeidsbelastninger osv.
8. Skole og studiemestring De ferdighetene som skal til for å mestre skolegang og studier, for eksempel Lærende tankesett, Læringsutholdenhet, Høye forventninger, Sette mål, Relevans av utdanning, Relasjoner, Selvkontroll og selvorganisering, læringsstrategier, studieteknikk, evaluering av egen læring, begrepsforståelse, utdyping, dybdelæring.
9.Mestre livet for å takle jobb, skole og karriere Grunnleggende ferdigheter som trengs for at en jobb og skolerolle kan fungere, for eksempel, livsstil, vaner og strategier.
10. Balansere livsroller Livsroller, balansering av livsrolle og tilpasning til livsfaser
11. Mestre omstilling og Endring Forståelse og takling av omstilling, overganger og endringer
12. Livslang læring Se betydningen av livslang læring og ta ansvaret for egen livslang læring
13. Karrierebygging Ta ansvar for egen karriereutvikling og karrierebygging
14. Arbeid samfunn og økonomi Sammenhengen mellom arbeid, samfunn, bedrifter og global økonomi

 

 

 

 

 

 

Hver av hovedområdene er delt inn underoverskrifter:

1. Utforsk deg selv – og betydningen for karriere og karrierevalg  1.1 Kjenn deg selv, 1.2 Utvikle et positivt selvbilde
2. Utforske mulighetene -bruke karriereinformasjon 2.1 Finne og utforske karriereinformasjon 2.2 Utforske egne muligheter 2.3 Vurdere troverdigheten til karriereinformasjon 2.4 Bruke andre kilder til karriereinformasjon
3. Velge – skole, studier og jobb 3.1 Hva er valg, 3.2 Gjøre valget,3.3 Flere valgalternativer, 3.4 Konsekvenser av valg, 3.5 Tilfeldigheter og kreative valg, 3.6 Gjennomføre valget
4 .Utfordre kjønnsroller, stereotypier og bakgrunn 4.1 Utfordre egne kjønnsroller, stereotypier og bakgrunn
5 .Skaffe jobb og skape jobb  5.1 Etablere nettverk, 5.2 Jobbsøking, 5.3 Fokus på muligheter, 5.4 Bruke karrieretjenester, 5.5 Starte bedrift
6 . Digitale karriereferdigheter 6.1 Bruke Sosiale medier og digital skikk og bruk, 6.2 Bruke digital teknologi og programmer, 6.3 Bruke, behandle og omarbeide informasjon, 6.4 Håndtere risiko 6.5 Bruke nettbaserte karriereveiledningsverktøy
7. Jobbmestring 7.1 Basisferdigheter i en jobbrolle, 7.2 Forstå normer, forventninger og kommunikasjon, 7.3 Snakke og lytte, 7.4 Få gjennom budskap, 7.5 Skape relasjoner 7.6 Samarbeid, 7.7 Forstå seg selv i en jobbsituasjon, 7.8 Se og bruke andres perspektiver, 7.9 Takle konflikter, 7.10 Takle mangfold, 7.11 Takle en jobbrolle – forebygge sykemelding, 7.12 Forstå jobbrolle og ansvar, 7.13 Holde seg innenfor regelverk, 7.14 Organisere og gjennomføre arbeidet, 7.15 Planlegge og iverksette oppgaver, 7.16 Ta beslutninger, 7.17 Oppdage og løse problemer, 7.18 Utvikle og iverksette nye ideer
8. Skole og studiemestring 8.1 Lærende tankesett, 8.2 Læringsutholdenhet, 8.3 Høye forventninger, 8.4 Sette mål, 8.5 Relevans av utdanning, 8.6 Relasjoner til medelever/studenter, 8.7 Relasjon til lærer, 8.8 Takle overganger, 8.9 Selvkontroll, 8.10 Selvorganisering, 8.11 Planlegge læringen, 8.12 Velge og endre læringsstrategi, 8.13 Studieteknikk, 8.14 Begreper og temaer, 8.15 Fakta og utdyping, 8.16 Spørsmål og dybdelæring, 8.17 Snakke og forklare, 8.18 Nøyaktighet, 8.19 Vurdere eget nivå og egen læring, 8.20 Evaluere egen læring, 8.21 Forstå faglige forventninger, 8.22 karriereutvikling i studier
9.Takle livet for å takle jobb, skole og karriere 9.1 Grunnleggende ferdigheter i livet for å takle en jobb og skolerolle, 9.2 Takle velferdstaten
10. Balansere livsroller 10.1 Balansere livsroller, 10.2 Livsfaser og livsstil
11. Mestre omstilling og endring  11.1 Endring er normalt, 11.2 Mestre endring, 11.3 Mestre overganger
12. Livslang læring 12.1 Om livslang læring, 12.3 Egen læring
13. Karrierebygging 13.1 Om karrierebygging, 13.2 Din karrierebygging,13.3 Karrierebygging i jobben, 13.3 Planer for egen karrierebygging
14. Arbeid samfunn og økonomi 14.1 Betydningen av jobb, 14.2 Hvordan fungerer bedrifter, 14.3 Jobb og samfunnet, 14.4 Endring i jobber, 14.5 Global økonomi, 14.6 Samfunnsbetydning

 

 

Under hver av underoverskriftene finner du spørsmål, til sammen ca 850 fordelt på de 14 karrierekompetanseområdene.

Det er viktig å se Karriereverktøy – Norske karriereferdigheter som en helhetlig og faglig sterkt begrunnet ideliste om hva det er mulig å arbeide med i karriereveiledningsprosesser og karrierelæringsprosesser og det er du sammen med veisøker som avgjør hvilke ferdigheter som er relevante for den enkelte veisøker og den spesifikke målgruppen du jobber med. Dersom du jobber med mestring av skole/studier vi kompetanse 8 Skole og studiemestring være relevant. Dersom du  jobber med mestring av jobb vil kompetanse 7 Jobbmestring være relevant. Men hva som vil være relevant vil være forskjellig fra veisøker til veisøker. Dersom du jobber med ungdom som har droppet ut av skolen vil kanskje noen ferdigheter innenfor kompetanse 7 være sentrale. Som for eksempel stabilitet i fremmøte osv. Hvis du arbeider med høyt utdannede jobbskiftere fra oljeindustrien som er i 40 årene vil det kanskje være andre temaer fra kompetanse 7 som går på mer «advanced skills» som er relevante, samt noen fra kompetanse 11, Mestre omstilling og endring og kompetanse 12 Livslang læring som er mer sentrale.

 

 

Utviklingen av Norske Karriereferdigheter

De fleste av de 14 karrierekompetansene er utviklet på bakgrunn av analyse av innhold, oppbygging og utvikling av alle internasjonale karrierekompetanserammeverk fra 1977 frem til i dag.

Kompetanse 7 Jobbmestring er utviklet på bakgrunn av Internasjonale employability-skills rammeverk fra 1990 frem til i dag, sykefraværsforskning og arbeidsmiljøforskning fra de siste tiårene. Jobbmestring (kompetanse 7) kan deles inn i tre ferdighetsområder Myke ferdigheter: (softskills): – komme ut av det med folk, forstå normene i gruppa kunne gli inn og bli akseptert på arbeidsplassen. Jobbferdigheter: Kunne klare å utføre selve jobben. Selvorganisering, selvstendighet og problemløsing – fravær av dette gjør at man ikke klarer jobben, men trenger «tett oppfølging» og den siste er Sykenærværsferdigheter: Utvikle mestringsstrategier på den delen av sykefraværet som er jobbrelatert, for eksempel kunne takle krysspress i jobbroller, rolleuklarhet, sette grenser for arbeidsbelastninger osv.

Kompetanse 8 skole og studiemestring er utviklet på bakgrunn av analyse av all vesentlig forskning på hvilke faktorer bortsett fra evner som gir effektiv mestring og læring hos elever og studenter. Her troner Lærende tankesett (growth mindset) på toppen etterfulgt av Læringsutholdenhet (Grit) og mange andre kompetanser som har vist seg å avgjøre skole og studiemestring.

Norske Karriereferdigheter er dermed den mest helhetlige tilnærming som finnes av denne type rammeverk til å identifisere hvilke områder man trenger å jobbe med i karriereveiledningsprosesser, både når det gjelder karrierevalg,  karrieremestring og karriereutvikling.

Når man ser bredden og dybden i kompetansene i Karriereverktøy – Norske karriereferdigheter inviterer det til metodemangfold. Det blir umulig å hevde at karriereveiledning skulle være knyttet til en spesiell teori eller fremgangsmåte. Ingen enkeltmetodikk dekker denne bredden eller dybden. Håper dette rammeverket være en god kilde og invitere til dialog  av hva karriereveiledningspraksis kan være. Denne bredde og dybdeforståelsen er viktig i et felt som er i ferd med å profesjonaliseres i Norge.

Jeg er også i ferd med å skrive en bok om Karrierekompetanse – coming etter hvert! Arne 🙂