WIE

Home/WIE
WIE 2018-06-07T07:23:01+00:00

 

Work Interest Explorer – Karrierekompetanse verktøy

WIE er et digitalt karriereveiledningsverktøy og karrierekompetanseverktøy. Du kan bruke til det å gjennomføre gode karrierevalg enten det gjelder skole, studie eller jobbvalg. Du kan også bruke WIE til å kartlegge og utvikle karriereferdigheter ( karrierekompetanse ). WIE egner seg for bruk i alle sektorer

WIE er Norges mest brukte profesjonelle karriereveiledningsverktøy. Nesten 34000 veisøkere brukte WIE i 2016.  Over 3500 veiledere i ungdomskoler, videregående skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre, PPT,  oppfølgingstjenester, forsvaret, karriereveiledningsfirmaer og andre leverer profesjonell karriereveiledning daglig ved hjelp av verktøyet.

Utvikle Karrierekompetanse

Karriereferdigheter / Karrierekompetanse er de holdningene, kunnskapen og mestringsstrategiene som er sentrale for mestring, fungering, vekst og utvikling i jobb, skolerolle og karriere. Dette er generelle overførbare ferdigheter på tvers av alle jobber og langs livsløpet. Du bruker Norske Karriereferdigheter i WIE  for å utforske veisøkers eksisterende karriereferdigheter og hva veisøker trenger/ønsker å arbeide med i veiledningsløpet som vil øke mestring og utvikling i jobb og karriere.  Gjennom 665 spørsmål fordelt på 14 kategorier finner dere enkelt ut hva veisøker ønsker og trenger å jobbe med. Veisøker designer innholdet i sitt eget veiledningstilbud – empowerment, ansvarliggjøring og skreddersøm

Du kan også bruke WIE til å  jobbe med å utvikle de karriereferdighetene som kartleggingen viser er aktuelle. Du lager enkelt dine egne digitale arbeidsbøker. Veisøker arbeider med og i arbeidsbøkene via egen smart telefon eller pc. Dette er en svært effektiv arbeidsform. Veiledningsrommet ditt blir nå like stort som internett. I arbeidsbøkene velger du fra øverste hylle fra alt som finnes av metodikk på Google, youtube og egne filer som du har og legger inn i arbeidsbøker.

Gjøre karrierevalg

Du kan bruke WIE til å gjennomføre karrierevalg knyttet til Jobb, skole og utdanning. Her Inneholder WIE svært effektiv metodikk.   Gjennom å gå skrittene fra å utvide synet på interesser, få språk på egne interesser, utforske karriereinformasjon og ta et valg. WIE er ikke bare et samtaleverktøy, men et verktøy for karrierelæring som følger veisøker helt gjennom døra i å ta et valg som blir realistisk og godt.  WIE er basert på teorier som: RIASEC systemet, Mark Savickas Career Construction Theory/life designing. Valgteorier og verditeorier. WIE strukturerer effektivt opp en valgprosess og gir en deg en systematisk måte å arbeide med de vesentligste temaene som i karrierekompetanse feltet påpekes er nødvendig å arbeide med for å ta et godt og realistisk valg:  Å samle, analysere og anvende informasjon om jobbmuligheter, utdanningsmuligheter, få kunnskap om og språk på egne interesser og kompetanse.  WIE Inneholder også en systematisk fremgangsmåte for å velge på en helhetlig og realistisk måte og velge personlige kriterier og verdier som er nødvendige for et godt valg.

Et karrierekompetanseverktøy

WIE er en nettbasert læringsplattform, et lærings og arbeidsverktøy konstruert i et karrierekompetanse perspektiv. Veisøker bruker WIE i egen valg og karrierelæringsprosess for å utvikle de ferdighetene som trengs for å gjennomføre et karrierevalg eller mestre jobb og karriere.  Veisøkere arbeider selv via tilgang på egen pc/smarttelefon. Dere bestemmer selv arbeidsformen: Du kan drive ren nettbasert karriereveiledning med chat eller du kan kombinere med veiledning/undervisning individuellt eller i gruppe. Veileder oppretter veisøkere som gis tilgang til å bruke WIE så lenge man er i en veilednings og læringsprosess enten det er et par møter på et karrieresenter eller en prosess i en arbeidsinkluderingsbedrift , eller, over 3 år i vgs.

WIE

WIE består av ulike deler som kan brukes fritt etter veisøkers behov

Norske Karriereferdigheter  – utforsk hvilke karriereferdigheter  veisøker ønsker å utvikle og skreddersy innholdet i veiledningen

Karriereferdigheter er de mestringsstrategiene/ ferdighetene, holdningene og kunnskapen et menneske trenger for fungering, mestring, vekst og utvikling i egen jobb og karriere gjennom livsløpet. En sentral oppgave i karriereveiledning er å finne ut hvilke temaer den enkelte trenger å jobbe med for å arbeide med for å øke egen mestring og utvikling i jobb og karriere.

Norske Karriereferdigheter  Er et verktøy intergrert i WIE du kan bruke i din jobb som karriereveileder. Det er en omfattende og detaljert beskrivelse på ca 665 temaer som angir dybden og bredden i de karriereferdighetene et menneske trenger å beherske i jobb, skoleroller og karriereutvikling i et livsløpsperspektiv på tvers av alle jobber, bakgrunn, livssituasjoner og kontekst. Det er viktig å se dette som en helhetlig og faglig sterkt begrunnet ideliste om hva det er mulig å arbeide med i karriereveiledningsprosesser og det er du sammen med veisøker som avgjør hvilke punkter som er relevante for den enkelte veisøker. Du bruker verktøyet sammen med veisøker til å utforske karriereutfordringer og utviklingsområder og skreddersy innhold i individuelle karriereveiledningsløp. Dvs. hvilke karriereferdigheter den enkelte ønsker å arbeide med å utvikle mestringsstrategier på i sin veiledningsprosess.

Norske Karriereferdigheter inneholder 14 hovedområder:

 • Kjenn deg selv – og betydningen for karrierevalg
 • Utforske mulighetene – bruke karriereinformasjon
 • Å velge gjennom karrieren
 • Utfordre kjønnsroller, kulturell og sosial bakgrunn
 • Skaffe jobb og skape jobb
 • Digitale karriereferdigheter
 • Mestre jobbrollen
 • Mestre skole og studierollen
 • Takle livet for å takle jobb, skole og studier
 • Balansere livsroller
 • Endring og vekst gjennom livet
 • Livslang læring
 • Karrierebygging
 • Arbeid samfunn og økonomi

Verktøyet er utviklet på bakgrunn av internasjonale karriereferdighetsrammeverk, employability-skills rammeverk, sykefraværsforskning og arbeidsmiljøforskning. Det er dermed den mest  helhetlige tilnærming som finnes til å identifisere hvilke områder man trenger å jobbe med i karriereveiledningsprosesser

 

Digital Arbeidsbok  -Du spesialdesigner arbeidsbøker med egen metodikk for å utvikle karriereferdigheter

Du kan bruke WIE til å utvikle karriereferdigheter. Det gjør du ved at veisøker søker jobber  i arbeidsbøker du har designet til det enkelte tema. Bedriften kan samle all sin felles metodikk i form av arbeidsbøker som kan deles mellom alle veilederne. Som veileder får du med dette også enkelt oversikt over innhold og fremdriften i  alle veisøkeres arbeid kontinuerlig.

I dag lærer vi via internett – Nettlæringsparadigmet. Læreprosesser som ikke tar opp i seg dette, som i dag er den mest vanlige måten å lære på blir raskt irrelevante. WIE utnytter til fulle de mulighetene dette gir.  I WIE bygger du opp arbeidsbøker på konkrete karriereferdighetstemaer etter et modulprinsipp hvor du legger inn instruksjoner, læringsressurser fra nett (for eksempel, youtube filmer eller artikler, du leggen inn en oppgave de skal gjøre med læringsressursen og du legger inn skrivefelt veisøker kan arbeid med temaet i . På denne måten bygger du opp arbeidsbøker som er så kraftige og gode som internett kan være. Det er bare dine ferdigheter som veileder til å finne læringsressurser på nett og lage effektive oppgaver knyttet til de som begrenser hvor gode arbeidsbøkene blir. Du kan også designe arbeidsbøker nedenfra og opp direkte i samtalen med veisøker, det dere blir enig om skal gjøres og gjennomføres designer dere inn i en arbeidsbok.

Kombinasjonen her av nettressurser + pedagogisk tilnærming +reflekterende prosesser = en læringsmessig killerkombinasjon.

B:Bli kjent med interessene dine

 • Spørsmål for å finne ut retningen på dine interesser, – verktøyet kommer ut med en interessekode basert på RIASEC- systemet
 • Interesseutforsking som gir deg et språk og en klar selvoppfatning om egne interesser.
 • Fordypningspørsmål som gir en grundig og detaljert utforsking av yrkesaktiviteter i bredden av yrker innenfor de retningene du har dine interesser.

WIE gir her et mye mer utdypende språk på egne interesser en det en interessetest kan gi

 

Utforsk relevant info om yrker, skole og studietilbud: 

Yrkes&utdanningslisten gir deg mulighet til å finne relevant informasjon om utdanningsmuligheter og yrker, på en måte som ingen andre løsninger gir.  Det er den aller råeste og mest effektive løsningen for å utforske skoleretninger og studier skoleretninger og studier på en effektiv måte.  Dette gjør WIE til et must om du veileder til skolegang og studier hvor problemet er overveldelse av informasjon. I WIE får du tak i den relevante informasjonen

Utdanningene og yrkene er koblet til alle tilgjengelige informasjonskilder på nett som man i dag bruker for å hente yrkesinformasjon. F.eks. Utdanning.no, google, youtube og alle ledige stillinger i hele Norge. Forskning viser at for at karriereinformasjon skal virke må den være spisset og relevant for den enkelte. Når du finner relevant og spisset informasjon du trenger limer du teksten eller linken inn i skrivefelt. Slik tar du vare på den relevante informasjonen akkurat du trenger i din valgprosess

Mitt Valg – En helhetlig metodikk for å gjøre et valg.

Hvordan gjøre et godt og helhetlig valg som ivaretar det hele mennesket og helheten i forhold til det som er viktig for deg,  rammer i livet og muligheter i samfunnet? – I Wie gjør du dette valget på en helhetlig og kvalitetsikret måte ved  at du bruker en valgstrategi – en fremgangsmåte for å gjøre et valg. Du bestemmer  sammen med veileder, og skriver inn hvilke personlige temaer som er avgjørende å vurdere for at du skal gjøre et godt og helhetlig valg. Her får du også hjelp av en ideliste med personlige temaer som dekker karriereveiledningens 80 mest sentrale temaer for å gjøre et godt valg. – ca 40 av temaene er verdier.  WIE er med dette det systemet innen karriereveiledning som gir den mest detaljerte og individualiserte utforskingen av verdier og temaer som er sentrale for at et valg skal bli godt.  Du henter inn informasjon fra nett  og vurderer alternativene opp mot temaene og får ut et begrunnet og rangert valg.


chat_icon3-VeisøkerChat

Wie er et system for nettbasert karriereveiledning. – med chat mulighet. Dette gir en helt annen fleksibilitet i veiledningsprosessen enn du har hatt mulighet for før! slutt på å holde orden på mailer eller sms til veisøkere/elever. WIE blir hukommelsen din i veiledningen  og gir deg lett tilgang til å kommunisere med dine veisøkere.  WIE tar vare på meldingene akkurat som meldingsløsningen på facebook – i tilegge får veisøker kopi på mail. Og du får kopi på din mail når veisøkere har sendt deg. Du finner enkelt frem til veisøkere og kan sende ut chat til veisøkere eller til alle i en hel klasse/gruppe.


thumbs-upPris:

Prisen for et årsabonnement : Small: kun 7990,- + mva pr år. Prisen inkluderer opptil 20 veiledere og/eller 2000 veisøkere pr. år. Medium: 21-40 veiledere og/eller 4000 veisøkere pr. år, 14990,-  Large: 40-60 veiledere og/eller 4000 veisøkere pr. år, 20990,-  osv. Ved større antall veisøkere eller veiledere, ta kontakt.  Det er ingen kostnader knyttet til bruk. Et fritt antall veisøkere kan bruke WIE så lenge veileder ønsker opptil grensen for antall veisøkere for abonnementstypen. Abonnementet løper fra dato til dato. Det er som hovedregel 1 abonnement pr geografiske enhet. dvs. 1 pr. skole, NAV kontor osv.


Kjøp WIE

WIE sertifiseringskurs

For å bruke WIE anbefaler vi sertifiseringskurs. Du kan melde deg på sertifiseringskurs i WIE i regi av Attføringsbedriftene. Eller du kan kontakte arne.svendsrud@karriereverktoy.no for å bestille sertifiseringskurs til bedriften din.

Fritak fra kurs: Om du har erfaring fra andre RIASEC baserte tester vil du kunne bruke WIE uten eget sertifiseringskurs. Du kan også få fritak fra kurs om du har annen karriereveiledningsutdannelse som dekker RIASEC teorien eller har lang erfaring i bruk av interessetester  gjennom stillingen din. Du er selvfølgelig allikevel velkommen på kurs i WIE om du ønsker dette!

..

[/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner]

Kjøp WIE
  Prisen inkluderer opptil 20 veiledere . 21-40 veiledere 14990,-  40-60 veiledere 20990,-  osv.  Det er ingen kostnader knyttet til bruk,  et fritt antall veisøkere kan bruke WIE så lenge veileder ønsker.  Abonnementet løper fra dato til dato. Prisen inkluderer opptil 20 veiledere tilknyttet abonnementet og et fritt antall veisøkere som kan bruke WIE.

Når du abonnerer på WIE, finner du nettbserte hjelpesider og veiledningsressurser inne i verktøyet. toggle]

I WIE kan du laste ned en rapport, som er dokumentasjonen på alt som er gjort i WIE til enhver tid. Her ligger veisøkers interesser, mest interessante yrker, vurderinger som er gjort i forhold til valget og alle arbeidsbøkene veisøker har jobbet med.  Rapporten er i utbredt bruk som dokumentasjon på veiledningsprosessen til NAV, når den brukes av arbeidsinkluderingsbedrifter, fordi den dokumenterer det systematiske arbeidet som ligger bak valget.

Lurer du på noe? Ring oss på tlfnr 99 02 55 90, eller send en mail til arne.svendsrud@karriereverktoy.no!

 

Tenkendeblondine

Arbeidsverktøy – ikke test!

Veisøkere forteller at verktøyet er like enkelt å bruke som å være inne på nettsider eller bruke skriveprogrammet Word! På samme måte som Word er et skriveprogram som inneholder muligheter som forenkler skriveprosessen, er WIE  et optimalisert  verktøy som brukes i en karrierevalgprosess. Du kan skrive i  kommentarfelter i hver enkelt del av verktøyet. Verktøyet tar vare på det du skriver og henter inn av informasjon, og du bruker det så lenge du er i en valgprosess.

iStock_000005964229Medium - Kopi

Teoriforankret i RIASECsystemet!

WIE er teoriforankret i verdens mest utbredte system for utforsking av interesser, RIASEC systemet. Dette gir  en systematisering av interesser i form av en kombinasjon av 6 interessekategorier. RIASEC systemet deler inn interesser i kategoriene: praktisk (R), teoretisk (I), kreativ (A), sosial (S), foretaksom (E) og systematisk (C). Du vil finne igjen inndelingen i alle hoveddelene av WIE. Mark Savickas Career Construction Theory / life designing, valgteorier og verditeorier er også en viktig teoretisk basis for verktøyet 

iStock_000021214651Mediumgruppe - Kopi

Norges mest fleksible veiledningsverktøy!

WIE kan brukes i èn til èn veiledning, i gruppeveiledning og som egenarbeidsverktøy for veisøker . Eller i en kombinasjon av disse!  WIE  er fleksibelt og kan brukes som prosessverktøy over lengre tid (f.eks 3 år i videregående skole, eller et helt attføringsløp) eller i veiledning over en kort periode eller enkelttime.

 

Prøv WIE gratis i tre uker på din arbeidsplass i dag!

Prøv WIE
Prøv WIE

Bestill et årlig abonnement på WIE nå!

Kjøp WIE
Kjøp WIE