Karrierestyrker - Employability skills for sosial bærekraft

Kartlegg karrierestyrkene og det du trenger å styrke

Karrierestyrker er et verktøy for kartlegging og utvikling av employability skills for mestring av jobb og karriere. Karriereverktøy – Karrierestyrker er utviklet av Arne Svendsrud. Karriereverktøy –  arne.svendsrud@karriereverktoy.no.  Det er et verktøy utviklet for alle som jobber med å utvikle employability skills/karrierekompetanse for mestring av jobb, skole og studier.  Karrierestyrker er inspirert av Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning se: Her som en måte å utdype innhold i karrierekompetansene som er beskrevet i Karriereknappene se Her og som en spissing av de karrierekompetansene som avgjør jobbmestring.

Karrierestyrker er integrert som en modul i Karriereverktøy Se Her . For kurs i Jobbfastholdelse – Employability skills for jobbmestring, se: Her . For beskrivelse av likhetene og forskjellene mellom Karrierestyrker og  Karriereknappene utviklet av Kompetanse Norge se: Her   Se intervju i Velferd 10/5-2019 om betydningen av å utvikle karrierekompetanser for mestring av jobb: Her

Employability skills for sosial bærekraft – som reduserer utenforskap

Det som skiller Karrierestyrker fra andre rammeverk for employability skills er fokuset på sosial bærekraft. Karrierestyrker er designet for sosial bærekraft , mangfold og inkludering i arbeidsmarkedet. Andre rammeverk er gjerne opptatt av fremtidens behov i arbeidslivet, hvilke ferdigheter som må utvikles i et globalisert arbeidsmarked, skills for excellence – hvilke employability skills den europeiske befolkningen må utvikle for ikke å tape i konkurransen med Kina osv. Jeg er opptatt av det og det dekkes også i karrierestyrker, men jeg er like opptatt av hvilke employability skills som er sentralt i motsatt ende av spekteret. Hvilke employability skills er sentrale for sosial bærekraft, for å forhindre utenforskap, bremse ung uføretrygd osv. Hvilke employability skills er minimumsvarianter for å få en ansettelse i Norge. Dette er minst like viktige oppgaver å løse i et rammeverk for employability skills. Karrierestyrker er det eneste rammeverket for employability skills som fokuserer på sosial bærekraft, i form av å beskrive hvilke  grunnleggende ferdigheter den enkelte trenger å utvikle  for å fungere i en jobb, samtidig blir dette temaer for akseptering av mangfold og temaer for tilrettelegging fra kollegaer og arbeidsgivere i de tilfellene hvor det er vanskelig å få  til utvikling. Sosial bærekraft er også beskrevet helt eksplisitt i form av proaktive mangfoldsferdigheter den enkelte kan utvikle.  Bærekraftsperspektivet er også ivaretatt på på andre måter feks i ferdighetene bærekraftig innovasjon.

 

Hva er karrierestyrker – Employability skills?

Employability skills er de ferdighetene, holdningene og kunnskapen en arbeidstaker,  leder og kollegaer mener er sentrale å ha for å kunne fungere i en jobbrolle. Vi kan også definere Employability skills litt bredere som karrierekompetanser: Jeg definerer det slik: « Karrierekompetanse er det du trenger å mestre for å kunne stå i jobb, skole og studieroller gjennom livet. Det er de styrkene, Dvs. de holdningene, kunnskapene og mestringsstrategiene du trenger å kunne for å mestre skolegang, studier, jobb og karriere gjennom livsløpet på en bærekraftig måte,  i takt med endringer som skjer.

Alle jobber har et innhold. For å kunne jobbe som sveiser må du kunne sveise. Men du trenger å kunne mer enn å sveise for å kunne jobbe som sveiser – employability skills er det du trenger å kunne i alle jobber og på tvers av alle jobber for å kunne mestre jobb og karriere, slik det vurderes av deg selv, lederer og kollegaer.  En sentral oppgave i karriereveiledning er å finne ut hvilke employability skills den enkelte har som styrker og hvilke som trengs å utvikles videre for å øke egen mestring og utvikling i skole og studieroller, jobb og karriere.

 

 

Karriereverktøy – Karrierestyrker

Karrierestyrker  er et rammeverk for employability skills som gir en omfattende og detaljert beskrivelse på ca. 500 employability skills som angir dybden og bredden i den karrierekompetansen mennesker kan ha som en styrke eller trenger å utvikle videre for å mestre skole og studieroller, jobb og karriere.

Karrierestyrker er det mest helhetlige rammeverket for employability skills  som er utviklet i fagfeltet ved at det dekker alt fra mestring av skole/studierolle til mestring av overgang til pensjonering.

 

Hvem kan bruke Karrierestyrker?

 

Karrierestyrker er laget som et arbeidsverktøy for alle som jobber med Karriereveiledning. Det er spesiellt relevant for alle veiledere som jobber med og utvikle jobbfastholdelse ved å levere mestringsstøtte i jobb og karriere, for eksempel innen NAV/arbeidsinkludering/ SE /IPS osv

Karrierestyrker egner seg også svært godt for veiledere som jobber med mestring av skole/studieroller- for eksempel rådgivere i ungdomskole og vgs, PPT /OT /veiledningstjenester i høyskole og universitet, ved at den inneholder den første samlede og detaljerte beskrivelsen på hvilke ferdigheter som skal til for å mestre en skole og en studierolle.

 

 

Kartlegge karrierestyrker – employability skills du er god på

Hvordan kan du bruke Karrierestyrker til å øke jobb og karrieremestring? Du bruker Karrierestyrker sammen med veisøker til å utforske på en detaljert måte hvilke konkrete karrierestyrker veisøker har og innholdet i de og passer på at karrierevalget er mest mulig i tråd med Karrierestyrkene. Fordi løsninger som er mest mulig i tråd med egen mestring har størst sjanse for å være et valg som fungerer og som man vil være fornøyd med.  Ved å intervjue veisøker på konkret innhold i Karrierestyrkene med konstruktivistisk intervjumetodikk vokser en konkret forståelse og et språk på egne karrierestyrker frem. Endringsutbyttet er på to nivåer. Det fører til en generell økning av mestringstro og selvbilde, noe som er en helt essensiell faktor i jobbmestring og karriereutvikling. Det viktigste utbyttet er allikevel den spesifikke utforskingen av karrierestyrker for å utlede vurderingskriterier for karrierevalg, – hva bør være tilstede i en jobbsituasjon for å øke sjansene for å trives, mestre og gi god karriereutvikling.

Kartlegge de employability skills du trenger å styrke og lage utviklingsmål.

Ofte holder det ikke med styrkeperspektivet alene. Det må også utvikling til. På samme måte som en fotballspiller utnytter styrkene man har som fotballspiller på laget, må man som fotballspiller også utvikle seg i andre ferdigheter man ikke er så sterk i for å beholde plassen på laget eller få til fotballkarriereutvikling. Slik er det også med mestring av jobb og karriere. Ofte må styrkeperspektivet kombineres med utvikling. Særlig gjelder dette når man sliter med å få til mestring av jobb og karriere.  Hvordan kan du bruke Karrierestyrker til å utvikle jobb og karrieremestring? Du bruker Karrierestyrker sammen med veisøker til å utforske karriereutfordringer, dvs hvilke employability skills som trengs å styrkes og lage konkrete utviklingsmål sammen med veisøker, – dvs. hva veisøker vil arbeide med/utvikle seg på/ lære i veiledningsløpet som vil øke mestring og utvikling i skole og studieroller, jobb og karriere. Den tause kunnskapen som skiller de som mestres fra de som mestrer mindre gjøres eksplisitt og detaljert i form av konkrete employability skills.  Det er ulike grunner til forskjellige nivåer i  employability skills hos forskjellige mennesker, feks sosial arv, psykiske vansker, kulturell bakgrunn, livskriser, store endringer, evner osv. Dette er ulike grunner som gjør at den enkelte må utvikle seg for å mestre. Men for å få til utvikling må man vite hva det er som skal utvikles. Hvilke styrker de som mestrer har,  hva man trenger å jobbe med å utvikle videre.  I skoleverket må man ha en detaljert forståelse for hva innholdet  i faget norsk er for å få til god læring. For at fotballtrening skal bli effektivt må man kunne forstå og beskrive detaljert hva fotballspilling er. Hvis ikke vet man ikke hva man skal trene på.  På samme måte trenger den som skal jobbe med egen mestring i jobb og karriere å forstå hva det er som skal mestres på det detaljert nivå. En detaljert forståelse av innholdet i employability skills. Denne detaljerte beskrivelsen får du her.  Rollen som veileder i fht. utvikling av employability skills for jobbmestring kan best beskrives som en kombinasjon av lærer, veileder og trener.

Særlig viktig er det å finne den kritiske karrierekompetansen og gjøre det om til utviklingsmål.  Kritisk karrierekompetanse er de employability skills som det vil gjøre en stor forskjell i mestringen for veisøker å jobbe med. De ferdighetene som er avgjørende viktig og nødvendig å øke mestringen på for at en praksisplass blir en ordinær jobb, at man ikke blir sykemeldt, at man blir motivert, opplever egen mestring, at ledere og kollegaer opplever at man mestrer jobb. Utviklingsmålene dere lager sammen bruker du til å skreddersy, designe innhold og velge ut metoder for å øke mestring.  Dette er en kraftig empowerment prosess, ansvarliggjøring og skreddersøm til det den enkelte veisøker selv mener bør være målet. På samme måte som en utøver avtaler med sin trener hva som bør trenes på.

Slik gjør du det: Gå inn på de employability skills som er aktuelle for eksempel. 1. Jobbferdigheter. Åpne den underoverskriften som er aktuell for eksempel 1.14 Organisere og gjennomføre arbeidet, scroll gjennom de konkrete spørsmålene som står og velg ut den/de som dere synes er en passende overskrift på utfordringen(e) for veisøker, for eksempel Kunne skille viktig fra uviktig (1.14.15). Beskriv utfordringen detaljert sammen med veisøker:

For eksempel «Det er vanskelig for meg å vite hvilke mailer jeg skal svare på først ofte får jeg kritikk for å ikke ha besvart mailer raskt nok»

Gjør deretter om utfordringen til et utviklingsmål, noe som kan arbeides med i veiledningen, øves på, trenes på. F.eks: «Finne bedre fremgangsmåter for å prioritere hvilke mailer jeg skal besvare, hvilke rekkefølge jeg skal besvare de i».

Utviklingsmålene blir fokus i veiledningen videre hvor oppgaven blir å utforske og prøve ut alternative mestringsstrategier som fungerer bedre enn de veisøker bruker i dag.

Gjennom 500 spørsmål fordelt på 9 employability skills områder finner dere enkelt, konkret og detaljerte ut hva den enkelte veisøkers karrierestyrker er men også hvilke employability skills man ønsker å utvikle seg videre på for å mestre jobb og karriere.

Karrierestyrker kan også brukes for å skreddersy nødvendig tilrettelegging av en jobb når det er vanskelig å utvikle mestring.

 

Karrierestyrker – Innhold
Karrierestyrker inneholder  8 ulike employability skills områder:  1. Jobbferdigheter, 2. Sosiale ferdigheter, 3. Balansere livsroller,  4. Mestre omstilling og endring,  5. Livslang læring, 6. Karrierebygging, 7. Mestre livet for å takle jobb, skole og karriere, 8. Digitale ferdigheter. 9. Skole og studiemestring,

Under ser du en overordnet oversikt over innholdet i Karrierestyrker.

1.Jobbferdigheter: De ferdighetene som trengs for å kunne klare å utføre selve jobben. Selvorganisering, selvstendighet og problemløsing, bærekraftig innovasjon osv.  – fravær av dette gjør at man ikke klarer å jobbe selvstendig, men trenger «tett oppfølging» og sykenærværsferdigheter  på den delen av sykefraværet som er jobbrelatert, for eksempel kunne takle krysspress i jobbroller, rolleuklarhet, sette grenser for arbeidsbelastninger osv.
2. Sosiale ferdigheter Softskills – komme ut av det med folk, forstå kulturen på en arbeidsplass,  forstå normene i gruppa kunne gli inn og bli akseptert på arbeidsplassen. Sosial bærekraft og inkludering Samarbeid, relasjoner, konflikthåndtering osv.
3. Balansere livsroller Livsroller, balansering av livsrolle og tilpasning til livsfaser
4. Mestre omstilling og Endring Forståelse og takling av omstilling, overganger og endringer
5. Livslang læring Se betydningen av livslang læring, planlegge og ta ansvaret for egen livslang læring
6. Karrierebygging Ta ansvar for egen karriereutvikling og karrierebygging
7.Mestre livet for å takle jobb, skole og karriere Grunnleggende ferdigheter som trengs for at en jobb og skolerolle kan fungere, for eksempel, livsstil, vaner og strategier.
8. Digitale ferdigheter Digitale ferdigheter, sosiale medier og karrierefremmende digitalt fotavtrykk
9. Skole og studiemestring De ferdighetene som skal til for å mestre skolegang og studier, for eksempel Lærende tankesett, Læringsutholdenhet, Høye forventninger, Sette mål, Relevans av utdanning, Relasjoner, Selvkontroll og selvorganisering, læringsstrategier, studieteknikk, evaluering av egen læring, begrepsforståelse, utdyping, dybdelæring.

 

Karrierestyrker er delt inn i underområder for employability skills, under hver av underområdene finner du detaljerte setninger på de enkelte employability skills-  til sammen ca 500 fordelt på de 9 områdene.

Det er viktig å se Karrierestyrker som en helhetlig og faglig sterkt begrunnet ideliste om hva det er mulig å arbeide med i karriereveiledningsprosesser og karrierelæringsprosesser og det er du sammen med veisøker som avgjør hvilke styrker  som er relevante for den enkelte veisøker og den spesifikke målgruppen du jobber med. Dersom du jobber med mestring av skole/studier vil kompetanse 9 Skole og studiemestring være relevant. Dersom du  jobber med mestring av jobb vil kompetanse 1 Jobbferdigheter 2 Sosiale ferdigheter være relevant. Men hva som vil være relevant vil være forskjellig fra veisøker til veisøker. Dersom du jobber med ungdom som har droppet ut av skolen vil kanskje noen ferdigheter innenfor kompetanse 2 være sentrale. Som for eksempel stabilitet i fremmøte osv. Hvis du arbeider med høyt utdannede jobbskiftere fra oljeindustrien som er i 40 årene vil det kanskje være andre temaer fra kompetanse 2 som går på mer «advanced employability skills» som er relevante, samt noen fra kompetanse 5. Mestre omstilling og endring og kompetanse 5. Livslang læring som er mer sentrale.

 

 

Utviklingen av Karriereverktøy-Karrierestyrker

En teoretisk inspirasjonskilde til utviklingen av Karrierestyrkene er fagfeltet positiv psykologi og særlig Martin Seligmans beskrivelse av signaturstyrker. Seligman har beskrevet 24 signaturstyrker han mener har blitt  vurdert av menneskeheten opp i gjennom historien som gode, samtidig som de blir vurdert som universelle også i dag. Mens Seligman er opptatt av universelle karakterstyrker er jeg opptatt av hva som er de universelle Karrierestyrkene. Det vil si hva er de Employability skills ( holdningene, ferdighetene og mestringsstrategiene) som avgjør hvor godt du mestrer karriere gjennom livet?. For å komme frem til disse karrierestyrkene har jeg brukt mange og brede kilder. En kilde til utvikling er FNs bærekraftsmål.

Noen av de 9 kompetanseområdene er utviklet på bakgrunn av analyse av innhold, oppbygging og utvikling av alle internasjonale karrierekompetanserammeverk fra 1977 frem til i dag.

Kompetanse 1 Jobbferdigheter  – Kunne klare å utføre selve jobben. Selvorganisering, selvstendighet og problemløsing – fravær av dette gjør at man ikke klarer jobben, men trenger «tett oppfølging» og 2 Sosiale ferdigheter (softskills): – komme ut av det med folk, forstå normene i gruppa kunne gli inn og bli akseptert på arbeidsplassen er utviklet på bakgrunn av internasjonale employability-skills rammeverk fra 1990 frem til 2023. Jeg har også benyttet sykefraværsforskning og arbeidsmiljøforskning fra de siste tiårene. Sykenærværsferdigheter er også en del av kompetanse 1 Jobbferdigheter: Utvikle mestringsstrategier på den delen av sykefraværet som er jobbrelatert, for eksempel kunne takle krysspress i jobbroller, rolleuklarhet, sette grenser for arbeidsbelastninger osv.

Kompetanse 9. skole og studiemestring er utviklet på bakgrunn av analyse av all vesentlig forskning på hvilke styrker bortsett fra evnenivå som gir effektiv mestring og læring hos elever og studenter. Her troner Lærende tankesett (growth mindset) på toppen etterfulgt av Læringsutholdenhet (Grit) og mange andre kompetanser som har vist seg å avgjøre skole og studiemestring.