Karrierestyrker - Karrierekompetanse

Kartlegg karrierestyrkene og det du trenger å styrke

Karrierestyrker er et verktøy for kartlegging og utvikling av karrierekompetanse for mestring av jobb og karriere. Karriereverktøy – Karrierestyrker er utviklet av Arne Svendsrud. Karriereverktøy –  arne.svendsrud@karriereverktoy.no.  Det er et verktøy utviklet for alle som jobber med å utvikle karrierekompetanse. Særlig med vekt på mestring av jobb, skole og studier.  Karrierestyrker er utviklet på bakgrunn av Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning se: Her som en måte å utdype innhold i karrierekompetansene som er beskrevet i Karriereknappene se Her og som et praktisk verktøy og en metode for å lære om, kartlegge og utvikle karrierekompetanse

Karrierestyrker er integrert som en modul i Karriereverktøy Se Her . For kurs i Karrierestyrker – jobbmestring / kartlegging og utvikling av Karrierekompetanse, se: Her . For beskrivelse av likhetene og forskjellene mellom Karrierestyrker og  Karriereknappene utviklet av Kompetanse Norge se: Her   Se intervju i Velferd 10/5-2019 om betydningen av å utvikle karrierekompetanser for mestring av jobb: Her

 

 

 

Hva er karrierestyrker?

Jeg definerer karrierekompetanse slik: « Karrierekompetanse er det du trenger å mestre for å kunne stå i jobb, skole og studieroller gjennom livet. Det er de styrkene, Dvs. de holdningene, kunnskapene og mestringsstrategiene du trenger å kunne for å gjøre karrierevalg, mestre skolegang, studier, jobb og karriere gjennom livsløpet i takt med endringer som skjer.

Alle jobber har et innhold. For å kunne jobbe som sveiser må du kunne sveise. Men du trenger å kunne mer enn å sveise for å kunne jobbe som sveiser – Karrierekompetanse er det du trenger å kunne i alle jobber og på tvers av alle jobber for å kunne mestre jobb og karriere.  En sentral oppgave i karriereveiledning er å finne ut hvilke karrierekompetanser den enkelte har som styrker og hvilke som trengs å styrkes videre for å øke egen mestring og utvikling i skole og studieroller, jobb og karriere.

 

 

Karriereverktøy – Karrierestyrker

Karrierestyrker  er et rammeverk for karrierekompetanse som gir en omfattende og detaljert beskrivelse på ca. 850 kompetanser som angir dybden og bredden i den karrierekompetansen mennesker kan ha som en styrke eller trenger å styrke for å mestre skole og studieroller, jobb og karriere i et livsløpsperspektiv.

Karrierestyrker er det mest helhetlige rammeverket for karrierekompetanse som er utviklet i fagfeltet ved at det dekker alt fra mestring av skole/studierolle til mestring av overgang til pensjonering. Tidligere rammeverk for karrierekompetanse har for det meste utelatt mestring av jobb, skole og studieroller. Jeg mener at mestringen av jobb, skole og studieroller er den mest sentrale delen av en karriere og at ferdigheter som trengs for å mestre det også hører naturlig inne i et rammeverk for karrierekompetanse.  Dersom disse styrkene og ferdighetene ikke er med har slike rammeverk bare avgrenset nytte ved at de ikke dekker det som er karriere praktisk sett består av – mestring av alle dagene som kom og gikk.

 

 

Hvem kan bruke Karrierestyrker?

 

Karrierestyrker er laget som et arbeidsverktøy for alle som jobber med Karriereveiledning. Det er spesiellt relevant for alle veiledere som leverer mestringsstøtte i jobb og karriere, for eksempel innen NAV/arbeidsinkludering/ SE /IPS, ved at den oppdefinerer mestring av en jobbsituasjon på en detaljert måte, det gjør det enkelt å finne ut hva karrierestyrkene til veisøker er og passe på at karrierevalget er passer overens med de og du bruker det også til å definere utviklingsområder for  øke jobbmestring.

Karrierestyrker egner seg også svært godt for veiledere som jobber med mestring av skole/studieroller- for eksempel rådgivere i ungdomskole og vgs, PPT /OT /veiledningstjenester i høyskole og universitet, ved at den inneholder den første samlede og detaljerte beskrivelsen på hvilke ferdigheter som skal til for å mestre en skole og en studierolle.

Verktøyet kan også brukes av alle karriereveiledere som en faglig sterkt begrunnet ideliste til å designe innhold i karriereveiledningstilbud og karrierelæringsopplegg, for eksempel i arbeidsrettede tiltak i NAV, faget utdanningsvalg i ungdomskolen, karrierelæringsopplegg i videregående skole, tilbud fra arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre osv.

 

 

Kartlegge karrierestyrker

Hvordan kan du bruke Karrierestyrker til å øke jobb og karrieremestring? Du bruker Karrierestyrker sammen med veisøker til å utforske på en detaljert måte hvilke konkrete karrierestyrker veisøker har og innholdet i de og passer på at karrierevalget er mest mulig i tråd med Karrierestyrkene. Fordi løsninger som er mest mulig i tråd med egen mestring har størst sjanse for å være et valg som fungerer og som man vil være fornøyd med.  Ved å intervjue veisøker på konkret innhold i Karrierestyrkene med konstruktivistisk intervjumetodikk vokser en konkret forståelse og et språk på egne karrierestyrker frem. Endringsutbyttet er på to nivåer. Det fører til en generell økning av mestringstro og selvbilde, noe som er en helt essensiell faktor i jobbmestring og karriereutvikling. Det viktigste utbyttet er allikevel den spesifikke utforskingen av karrierestyrker for å utlede vurderingskriterier for karrierevalg, – hva bør være tilstede i en jobbsituasjon for å øke sjansene for å trives, lykkes, mestre og gi karriereutvikling.

Kartlegge det du trenger å styrke

Ofte holder det ikke med styrkeperspektivet alene. Det må også utvikling til. Du trenger også å styrke. På samme måte som en fotballspiller utnytter styrkene man har som fotballspiller på laget, må man som fotballspiller også utvikle seg i andre ferdigheter man ikke er så sterk i for å beholde plassen på laget eller få til fotballkarriereutvikling. Slik er det også med mestring av jobb og karriere. Ofte må styrkeperspektivet kombineres med utvikling. Særlig gjelder dette når man sliter med å få til mestring av jobb og karriere.  Hvordan kan du bruke Karrierestyrker til å utvikle jobb og karrieremestring? Du bruker Karrierestyrker sammen med veisøker til å utforske karriereutfordringer, definere utviklingsområder og lage læringsmål sammen med veisøker, – dvs. hva veisøker vil arbeide med/utvikle seg på/ lære i veiledningsløpet som vil øke mestring og utvikling i skole og studieroller, jobb og karriere. Den tause kunnskapen som skiller de som mestres fra de som mestrer mindre gjøres eksplisitt og detaljert i form av konkrete karrierestyrker.  Det er ulike grunner til forskjellige nivåer i  karrierekompetanse for karrieremestring hos forskjellige mennesker, feks sosial arv, psykiske vansker, kulturell bakgrunn, livskriser, store endringer, evner osv. Dette er ulike grunner som gjør at den enkelte må utvikle seg for å mestre. Men for å få til utvikling må man vite hva det er som skal utvikles. Hvilke styrker de som mestrer har,  hva man trenger å jobbe med å utvikle videre.  I skoleverket må man ha en detaljert forståelse for hva innholdet  i faget norsk er for å få til god læring. For at fotballtrening skal bli effektivt må man kunne forstå og beskrive detaljert hva fotballspilling er. Hvis ikke vet man ikke hva man skal trene på.  På samme måte trenger den som skal jobbe med egen mestring å forstå hva det er som skal mestres på det detaljert nivå. En detaljert forståelse av innholdet i karrierestyrken. Denne detaljerte beskrivelsen av karrierestyrker får du her.  Rollen som veileder i fht utvikling av karrierekompetanse for jobbmestring kan best beskrives som en kombinasjon av lærer, veileder og trener.

Særlig viktig er det å finne den kritiske karrierekompetansen og gjøre det om til utviklingsmål.  Kritisk karrierekompetanse er de utviklingsområdene som det vil gjøre en stor forskjell i mestringen for veisøker å jobbe med. De ferdighetene som er avgjørende viktig og nødvendig å øke mestringen på for at en praksisplass blir en ordinær jobb, at man ikke blir sykemeldt, at man blir motivert, opplever egen mestring, at ledere og kollegaer opplever at man mestrer jobb. Utviklingsmålene dere lager sammen bruker du til å skreddersy, designe innhold og velge ut metoder for å øke mestring.  Dette er en kraftig empowerment prosess, ansvarliggjøring og skreddersøm til det den enkelte veisøker selv mener bør være målet. På samme måte som en utøver avtaler med sin trener hva som bør trenes på.

Slik gjør du det: Gå inn på de kompetansene som er aktuelle for eksempel. 7 Jobbmestring. Åpne den underoverskriften som er aktuell for eksempel 7.14 Organisere og gjennomføre arbeidet, scroll gjennom de konkrete spørsmålene som står og velg ut den/de som dere synes er en passende overskrift på utfordringen(e) for veisøker, for eksempel Kunne skille viktig fra uviktig (7.14.15). Beskriv utfordringen detaljert sammen med veisøker:

For eksempel «Det er vanskelig for meg å vite hvilke mailer jeg skal svare på først ofte får jeg kritikk for å ikke ha besvart mailer raskt nok»

Gjør deretter om utfordringen til et læringsmål, noe som kan arbeides med i veiledningen, øves på, trenes på. F.eks: «Finne bedre fremgangsmåter for å prioritere hvilke mailer jeg skal besvare, hvilke rekkefølge jeg skal besvare de i».

Læringsmålene blir fokus i veiledningen videre hvor oppgaven blir å utforske og prøve ut alternative mestringsstrategier som fungerer bedre enn de veisøker bruker i dag.

Gjennom 850 spørsmål fordelt på 14 karrierekompetanseområder finner dere enkelt, konkret og detaljerte ut hva den enkelte veisøkers karrierestyrker er men også hva man ønsker å utvikle seg videre på for å mestre jobb og karriere.

Dette blir også en fin kilde til å få et godt og detaljert språk på seg selv i jobbsøknader og CV.

Karrierestyrker kan også brukes for å skreddersy nødvendig tilrettelegging når det er vanskelig å utvikle mestring.

 

Karrierestyrker – Innhold
Karrierestyrker inneholder 14 ulike karrierekompetanseområder:  1. Utforsk deg selv – og betydningen for karrierevalg og karriere, 2. Utforske mulighetene – bruke karriereinformasjon, 3. Velge – skole, studier og jobb, 4. Utfordre kjønnsroller, stereotypier og bakgrunn, 5. Skaffe jobb og skape jobb, 6. Digitale karriereferdigheter, 7. Jobbmestring, 8. Skole og studiemestring, 9. Mestre livet for å takle jobb, skole og karriere, 10. Balansere livsroller, 11. Mestre omstilling og endring, 12. Livslang læring, 13. Karrierebygging, 14. Arbeid samfunn og økonomi

Under ser du en grov oversikt over innholdet i Karrierestyrker. Jeg skiller mellom karriereveiledning i smalt og i bredt perspektiv.

Karriereveiledning i et smalt perspektiv er «klassisk» karriereveiledning:  Oppstrukturering av en karrierevalgprosess/ veiledning i fht. valg av Jobb/skole/utdanning Under kompetanser 1-4 får du utdypende beskrivelser av hvilke styrker de har de som klarer å gjøre et godt karrierevalg for seg selv. Hvilke karrierekompetanser som er aktuelle man kan jobbe med i karriereveiledningsprosesser som handler om å hjelpe veisøkere med et karrierevalg.

Karriereveiledning i et bredt perspektiv er arbeid med et bredere sett av karrierestyrker. Det vil si de holdningene, kunnskapene og mestringsstrategiene som er sentrale for mestring, fungering, vekst og utvikling i jobb, skolegang, studier og karriere. Dette er generelle overførbare ferdigheter som er på tvers av jobber langs livsløpet. Under kompetanser 5-14 får du utdypende beskrivelser av hvilke karrierekompetanser man kan jobbe med i karriere og jobbmestring.  Karrierekompetanse 7 – Jobbmestring går direkte på mestring av en jobbrolle. Mens Karrierekompetanse 8 – Skole og studiemestring omhandler mestring av skole og studier. Men det er også mange av de andre karrierekompetanser som også avgjør jobbmestring, og skole og studiemestring,   f.eks digitale karriereferdigheter, balansere livsroller, mestre omstilling og endring og livslang læring.

 

 

Jeg har delt Karrierestyrker inn i tre hovedområder: 1. Karrierevalg, 2. skaffe og stå i jobb og 3. karriereutvikling og endring.

1. Utforsk deg selv – og betydningen for karrierevalg og karriere

 Kjenne og språksette interesser, personlige egenskaper, kompetanse osv. Utvikle positive selvdefinisjoner og lære hvordan selvbildet påvirkes

 

2. Utforske mulighetene -bruke karriereinformasjon Finne og utforske karriereinformasjon. Bruke karriereinformasjon til å utforske egne muligheter. Vurdere troverdigheten til karriereinformasjon.
3. Velge – skole, studier og jobb Fremgangsmåter for å velge, personlige kriterier for valg, konsekvenser av valg, valg som tilfeldigheter og kompromiss og gjennomføring av valg
4. Utfordre kjønnsroller, stereotypier og bakgrunn Hvordan kjønnsroller, stereotypier, sosial, kulturell og religiøs bakgrunn påvirker karrieretenkning og eget valg. Kunne utfordre dette.
5. Skaffe jobb og skape jobb  Jobbsøking, bruke nettverk, mulighetsfokus, bruke jobbsøketjenester og starte bedrift
6. Digitale karriereferdigheter Digitale ferdigheter, sosiale medier og karrierefremmende digitalt fotavtrykk
7. Jobbmestring Myke ferdigheter: (softskills): – komme ut av det med folk, forstå normene i gruppa kunne gli inn og bli akseptert på arbeidsplassen. Jobbferdigheter: Kunne klare å utføre selve jobben. Selvorganisering, selvstendighet og problemløsing – fravær av dette gjør at man ikke klarer å jobbe selvstendig, men trenger «tett oppfølging» og den siste er Sykenærværsferdigheter: Utvikle mestringsstrategier på den delen av sykefraværet som er jobbrelatert, for eksempel kunne takle krysspress i jobbroller, rolleuklarhet, sette grenser for arbeidsbelastninger osv.
8. Skole og studiemestring De ferdighetene som skal til for å mestre skolegang og studier, for eksempel Lærende tankesett, Læringsutholdenhet, Høye forventninger, Sette mål, Relevans av utdanning, Relasjoner, Selvkontroll og selvorganisering, læringsstrategier, studieteknikk, evaluering av egen læring, begrepsforståelse, utdyping, dybdelæring.
9.Mestre livet for å takle jobb, skole og karriere Grunnleggende ferdigheter som trengs for at en jobb og skolerolle kan fungere, for eksempel, livsstil, vaner og strategier.
10. Balansere livsroller Livsroller, balansering av livsrolle og tilpasning til livsfaser
11. Mestre omstilling og Endring Forståelse og takling av omstilling, overganger og endringer
12. Livslang læring Se betydningen av livslang læring og ta ansvaret for egen livslang læring
13. Karrierebygging Ta ansvar for egen karriereutvikling og karrierebygging
14. Arbeid samfunn og økonomi Sammenhengen mellom arbeid, samfunn, bedrifter og global økonomi

 

 

 

Karrierestyrker er delt inn i underskrifter, under hver av underoverskriftene finner du setninger på de enkelte karrierestyrkene-  til sammen ca 850 fordelt på de 14 karrierekompetanseområdene.

Det er viktig å se Karrierestyrker som en helhetlig og faglig sterkt begrunnet ideliste om hva det er mulig å arbeide med i karriereveiledningsprosesser og karrierelæringsprosesser og det er du sammen med veisøker som avgjør hvilke styrker  som er relevante for den enkelte veisøker og den spesifikke målgruppen du jobber med. Dersom du jobber med mestring av skole/studier vi kompetanse 8 Skole og studiemestring være relevant. Dersom du  jobber med mestring av jobb vil kompetanse 7 Jobbmestring være relevant. Men hva som vil være relevant vil være forskjellig fra veisøker til veisøker. Dersom du jobber med ungdom som har droppet ut av skolen vil kanskje noen ferdigheter innenfor kompetanse 7 være sentrale. Som for eksempel stabilitet i fremmøte osv. Hvis du arbeider med høyt utdannede jobbskiftere fra oljeindustrien som er i 40 årene vil det kanskje være andre temaer fra kompetanse 7 som går på mer «advanced skills» som er relevante, samt noen fra kompetanse 11, Mestre omstilling og endring og kompetanse 12 Livslang læring som er mer sentrale.

 

 

Utviklingen av Karriereverktøy-Karrierestyrker

En teoretisk inspirasjonskilde til utviklingen av Karrierestyrkene er fagfeltet positiv psykologi og særlig Martin Seligmans beskrivelse av signaturstyrker. Seligman har beskrevet 24 signaturstyrker han mener har blitt  vurdert av menneskeheten opp i gjennom historien som gode, samtidig som de blir vurdert som universelle også i dag. Mens Seligman er opptatt av universelle karakterstyrker er jeg opptatt av hva som er de universelle Karrierestyrkene. Det vil si hva er de Karrierekompetansene ( holdningene, ferdighetene og mestringsstrategiene) som avgjør hvor godt du mestrer karriere gjennom livet?. For å komme frem til disse karrierestyrkene har jeg brukt mange og brede kilder.

De fleste av de 14 karrierekompetansene er utviklet på bakgrunn av analyse av innhold, oppbygging og utvikling av alle internasjonale karrierekompetanserammeverk fra 1977 frem til i dag.

Kompetanse 7 Jobbmestring er utviklet på bakgrunn av Internasjonale employability-skills rammeverk fra 1990 frem til i dag, sykefraværsforskning og arbeidsmiljøforskning fra de siste tiårene. Jobbmestring (kompetanse 7) kan deles inn i tre ferdighetsområder Myke ferdigheter: (softskills): – komme ut av det med folk, forstå normene i gruppa kunne gli inn og bli akseptert på arbeidsplassen. Jobbferdigheter: Kunne klare å utføre selve jobben. Selvorganisering, selvstendighet og problemløsing – fravær av dette gjør at man ikke klarer jobben, men trenger «tett oppfølging» og den siste er Sykenærværsferdigheter: Utvikle mestringsstrategier på den delen av sykefraværet som er jobbrelatert, for eksempel kunne takle krysspress i jobbroller, rolleuklarhet, sette grenser for arbeidsbelastninger osv.

Kompetanse 8 skole og studiemestring er utviklet på bakgrunn av analyse av all vesentlig forskning på hvilke styrker bortsett fra evnenivå som gir effektiv mestring og læring hos elever og studenter. Her troner Lærende tankesett (growth mindset) på toppen etterfulgt av Læringsutholdenhet (Grit) og mange andre kompetanser som har vist seg å avgjøre skole og studiemestring.

Karrierestyrker er dermed den mest helhetlige tilnærming som finnes av denne type rammeverk til å identifisere hvilke områder man trenger å jobbe med i karriereveiledningsprosesser, både når det gjelder karrierevalg,  karrieremestring og karriereutvikling.