Karriereverktøy - Mer enn en interessetest i Karriereveiledning

Karriereverktøy Se her – er noe mer og noe annet enn en test i Karriereveiledning. Det er Norges mest brukte verktøy for Digital karriereveiledning og brukes til Karriereveiledning, kartlegging av karrierestyrker og utvikling av karrierekompetanse for mestring av jobb, skolegang, studier og karriere.

Karriereverktøy finnes i ulike versjoner:  Karriereverktøy – Skole, Karriereverktøy- Arbeidsinkludering, Karriereverktøy- Integrering og Karriereverktøy – Karrieresenter. 

Karriereverktøy er  helt unikt ved at det er bildebasert. Dette gjør det effektivt å bruke overfor alle grupper av veisøkere. 

Veisøkerne jobber i Karriereverktøy via egen mobil eller pc. 

Bestill gratis prøveabonnement

 

Bestill digital presentasjon: Ta kontakt for å avtale et digitalt møte med en uforpliktende presentasjon av  Karriereverktøy for din organisasjon: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Karriereverktøy består av ulike deler avhengig av hvilken versjon du har tegnet abonnement på, her ser du oversikten over innholdet i Karriereverktøy.

Karriereveiledning med Karriereverktøy:

Utforske interesser

Det første trinnet i en karriereveiledningsprosess er å utforske egne interesser.  Karriereverktøy gir et mye utdypende utforsking av egne interesser enn det en interessetest eller en dialog kan gi.  I Karriereverktøy kan du utforske interesser på tre ulike måter:

Spørsmål/bilder:  Du kan utforske interesser via tekst eller visuellt via bilder. Her finner du ut hovedretningene på egne interesser, – og får  en interessekode basert på RIASEC- systemet

Interesseutforsking: Her intervjuer du veisøker på egne erfaringer innenfor de ulike interesseområdene og skriver ned svarene. Denne konstruktivistiske måten å utvikle og kartlegge interesser på er svært kraftfullt og gir veisøker et språk og en klar selvoppfatning om egne interesser.

Fordypningspørsmål:  Gir en grundig og detaljert utforsking av bredden av yrker innenfor de retningene du har dine interesser.

Til sammen gir dette en grundig utforsking av interesser, et språk og en selvoppfatning som er et svært godt grunnlag for å utforske skole, studie og jobbmuligheter.

Utforske muligheter

Yrker & utdanninger:  Den neste fasen i en  karriereveiledningsprosess er å utforske muligheter. Karriereverktøy gir veisøker mulighet til å bokstavelig talt se nye muligheter og finne relevant informasjon om utdanningsmuligheter og yrker, på en måte som ingen andre løsninger gir. Det er bilder på alle yrker på samme måte som på filmer på Netflix.  Det er bilder som gir rask eksponering og læring om nye muligheter du ikke visste om fra før og vekker nysgjerrigheten nok til å ville utforske skriftlig karriereinformasjon, videre feks på utdanning.no  Du filtrerer deg frem til relevante yrker og utdanninger på lignende måte som du gjør med filmer på Netflix. I Karriereverktøy får du tak i de relevante yrkene og utdanningene og den mest relevante informasjonen om de og du gjør det raskt. Karriereverktøy inneholder den mest komplette listen over yrker og utdanninger som finnes i Norge. 

Du bruker bilder for å eksponere for nye yrker og utdanninger, så bruker du karriereinformasjon for videre læring for å se om det fører til en videre interesseutvikling. Derfor er alle yrker og utdanninger koblet til alle tilgjengelige kilder for karriereinformasjon som: Utdanning.no, google, youtube og arbeidsplassen.  Når du finner  informasjon du trenger limer du bare teksten eller linken inn i skrivefelt. Slik tar du vare på den relevante informasjonen akkurat du trenger i din valgprosess. Forskning viser at for at karriereinformasjon skal virke må den være spisset og relevant for den enkelte – og det får du til med Karriereverktøy.

Karriereverktøy inneholder et oppgavebibliotek med effektive utforskingsoppgaver for yrker og utdanninger som veileder kan bruke med veisøkerne for å få til gode læringsgsprosesser om yrker og utdanninger. Disse kan skreddersys for den enkelte veisøker, det enkelte yrket, eller for hele grupper. 

Gjøre valget

Mitt Valg: Trinn tre i en karriereveiledningsprosess er å gjøre et valg. I Karriereverktøy bruker du en enkel fremgangsmåte for å sikre et reflektert og gjennomtenkt karrierevalg i motsetning til et ugjennomtenkt og automatisk valg.   Det gjør du ved å sammenligne valgalternativene på personlige vurderingskriterier.  Du skriver inn hvilke personlige  vurderingskriterier som er viktig å vurdere enten det gjelder valg av skole, studier, yrke eller konkrete jobber. Her får du også hjelp av en ideliste med personlige vurderingskriterier. Verdier er det som er så viktig for deg at det avgjør et karrierevalg. Derfor er mange av vurderingskriteriene verdier. Karriereverktøy gir deg en helt detaljert og individualisert utforsking av hva som er viktig for den enkelte for å gjøre et godt valg.  Du henter inn informasjon fra nett  og vurderer alternativene opp mot vurderingskriteriene og får ut et begrunnet og rangert valg.

Jobb og karrieremestring med Karriereverktøy:

Karrierekompetanse

Karrierestyrker: Om du arbeider med jobb og karrieremestring er første trinnet å utforske Karrierestyrkene, hva veisøker er god på, men også hva veisøker trenger og ønsker å utvikle seg på. Du bruker Karriereverktøy til å utforske kritisk karrierekompetanse og lage konkrete utviklingsmål for jobbmestring – det veisøker trenger å utvikle for å mestre jobb, skole, studier og karriere bedre.  Karrierestyrker utviklet for deg som arbeider med mestring, som for eksempel:  skolerådgiver, OT, PPT, NAV, Arbeid&Inkludering,  Supported Employment, IPS osv. Karrierestyrker i Karriereverktøy inneholder detaljerte beskrivelse av de Karrierekompetansene mennesker trenger for å mestre jobb, skole, studier og karriere – og det er spisset mot veisøkers mestring. Dette er det mest helhetlige og detaljerte rammeverket for karrierekompetanse som finnes i karriereveiledningsfeltet og gjør at du på en enkel og presis måte finner styrkene og  utfordringene til den enkelte og gjør det om til utviklingsmål som kan arbeides med for å mestre jobb og karriere.

Karrierestyrker inneholder 14 Karrierekompetanseområder:

 • Utforsk deg selv – og betydningen for karrierevalg og karriere
 • Utforske mulighetene – bruke karriereinformasjon
 • Velge – skole , studier og jobb
 • Utfordre kjønnsroller, kulturell og sosial bakgrunn
 • Skaffe jobb og skape jobb
 • Digitale karriereferdigheter
 • Jobbmestring

Se her for mer info om Karrierestyrker  Her

 • Skole og studiemestring
 • Takle livet for å takle jobb, skole og studier
 • Balansere livsroller
 • Mestre omstilling og endring
 • Livslang læring
 • Karrierebygging
 • Arbeid, samfunn og økonomi

Arbeidsbok. Du kan også bruke Karriereverktøy til å utvikle karrierekompetanse – mestringsstrategier i jobb, skolegang og karriere. Det gjør du ved at veisøker jobber  i arbeidsbøker du har utviklet til det enkelte tema. Arbeidsbøkene kan deles mellom alle veilederne i bedriften.

I Karriereverktøy ligger det også endel ferdiglagede arbeidsbøker som er klare til bruk. Særlig er det mange arbeidsbøker tilpasset faget utdanningsvalg i ungdomskolen og karriereveiledning i vgs. og noen på karrierekompetanse. Disse kan du bruke som de er eller du kan endre på de og utvikle de videre etter eget behov

I dag bruker vi internett til å lære og til å veilede. Karriereverktøy utnytter til fulle de mulighetene dette gir.  Du kan enkelt lage arbeidsbøker  på konkrete temaer  hvor du legger inn instruksjoner, læringsressurser fra nett (for eksempel, youtube filmer eller artikler, du legger inn en oppgave de skal gjøre med læringsressursen og du legger inn skrivefelt veisøker kan arbeide med temaet i . På denne måten integrerer du internett i karrierelæringen – Blended career guidance, med karriereverktøy integrerer du det beste fra nett inn i veiledningen din 🙂