Karriereverktøy

Karriereverktøy –  er Norges mest brukte profesjonelle verktøy for karriereveiledning og utvikling av karrierekompetanse

Karriereverktøy inneholder ulike deler du kan bruke etter behov

Karriereverktøy kan brukes til å gjennomføre gode skolevalg, studievalg eller jobbvalg.

Du kan også bruke det for å kartlegge og utvikle den Karrierekompetansen som er nødvendig for å mestre skolegang og studier eller jobb og karriere. 

Det inneholder markedets mest innovative løsninger som sikrer svært effektive veiledningsprosesser med godt resultat og egner seg for karriereveiledere i alle sektorer. Veisøkerne jobber i Karriereverktøy via egen mobil eller pc. 

Karriereveiledning  med Karriereverktøy er en prosess i tre faser  En idefase hvor dere utforsker og kartlegger veisøkers interesser i bredden, en utforskings – og læringsfase hvor dere utforsker ulike aktuelle alternativer som er innenfor disse interesseområdene og en valgfase hvor dere bestemmer veisøkers personlige vurderingskriterier valg og gjør konkrete vurderinger opp mot disse for å lande valget.

Karriereverktøy  er er en verktøykasse som består av ulike deler som kan brukes fritt etter veisøkers behov enten det gjelder karriereveiledning eller jobb & karrieremestring :

Karriereveiledning med Karriereverktøy:

Utforske interesser

Det første trinnet i en karriereveiledningsprosess er å utforske egne interesser.  Karriereverktøy gir et mye utdypende utforsking av egne interesser enn det en interessetest eller en dialog kan gi.  I Karriereverktøy kan du utforske interesser på tre ulike måter:

Spørsmål: Her finner du ut hovedretningene på egne interesser, – og får  en interessekode basert på RIASEC- systemet

Interesseutforsking: Her intervjuer du veisøker på egne erfaringer innenfor de ulike interesseområdene og skriver ned svarene. Denne konstruktivistiske måten å utvikle og kartlegge interesser på er svært kraftfullt og gir veisøker et språk og en klar selvoppfatning om egne interesser.

Fordypningspørsmål:  Gir en grundig og detaljert utforsking av bredden av yrker innenfor de retningene du har dine interesser.

Til sammen gir dette en grundig utforsking av interesser, et språk og en selvoppfatning som er et svært godt grunnlag for å utforske skole, studie og jobbmuligheter.

Utforske muligheter

Yrkes&utdanningslisten:  Trinn to i en karriereveiledningsprosess er å utforske muligheter. Karriereverktøy gir deg mulighet til å finne relevant informasjon om utdanningsmuligheter og yrker, på en måte som ingen andre løsninger gir. Du filtrerer deg frem til relevante yrker og utdanninger på lignende måte som du gjør på finn.no.  Det er den aller råeste og mest effektive løsningen for å utforske på en effektiv måte.  Dette gjør Karriereverktøy til et must om du veileder til skolegang & studier –  hvor trusselen er overveldelse av informasjon. I Karriereverktøy får du tak i de relevante yrkene og utdanningene og den mest relevante informasjonen om de og du gjør det raskt. Karriereverktøy inneholder den mest komplette listen over yrker og utdanninger som finnes i Norge. 

Utdanningene og yrkene er koblet til alle tilgjengelige informasjonskilder på nett som man i dag bruker for å hente karriereinformasjon. F.eks. Utdanning.no, google, youtube og alle ledige stillinger i hele Norge.  Når du finner  informasjon du trenger limer du bare teksten eller linken inn i skrivefelt. Slik tar du vare på den relevante informasjonen akkurat du trenger i din valgprosess. Forskning viser at for at karriereinformasjon skal virke må den være spisset og relevant for den enkelte – og det får du til med Karriereverktøy

Gjøre valget

Mitt Valg: Trinn tre i en karriereveiledningsprosess er å gjøre et valg. I Karriereverktøy bruker du en enkel fremgangsmåte for å sikre et reflektert og gjennomtenkt karrierevalg i motsetning til et ugjennomtenkt og automatisk valg.   Det gjør du ved å sammenligne valgalternativene på personlige vurderingskriterier.  Du skriver inn hvilke personlige  vurderingskriterier som er viktig å vurdere enten det gjelder valg av skole, studier, yrke eller konkrete jobber. Her får du også hjelp av en ideliste med personlige vurderingskriterier. Verdier er det som er så viktig for deg at det avgjør et karrierevalg. Derfor er mange av vurderingskriteriene verdier. Karriereverktøy gir deg en helt detaljert og individualisert utforsking av hva som er viktig for den enkelte for å gjøre et godt valg.  Du henter inn informasjon fra nett  og vurderer alternativene opp mot vurderingskriteriene og får ut et begrunnet og rangert valg.

Jobb og karrieremestring med Karriereverktøy:

Karrierekompetanse

Karriereferdigheter: Om du arbeider med jobb og karrieremestring er første trinnet å utforske hva veisøker trenger og ønsker å jobbe med. Du bruker Karriereverktøy til å utforske kritisk karrierekompetanse – det veisøker trenger å utvikle for å mestre jobb, skole, studier og karriere bedre. Det er utviklet for deg som arbeider med mestring, som for eksempel, skolerådgiver, OT, PPT, NAV, Arbeid&Inkludering,  Supported Employment, IPS osv. Norske Karriereferdigheter i Karriereverktøy inneholder detaljerte beskrivelse av de ferdighetene mennesker trenger for å mestre jobb, skole, studier og karriere – og det er spisset mot veisøkers mestring. Dette er det mest helhetlige og detaljerte rammeverket for karrierekompetanse som finnes i karriereveiledningsfeltet og gjør at du på en enkel og presis måte finner utfordringene til den enkelte og gjør det om til læringsmål som kan arbeides med for å mestre jobb og karriere.

Norske Karriereferdigheter inneholder 14 kompetanseområder:

 • Utforsk deg selv – og betydningen for karrierevalg og karriere
 • Utforske mulighetene – bruke karriereinformasjon
 • Velge – skole , studier og jobb
 • Utfordre kjønnsroller, kulturell og sosial bakgrunn
 • Skaffe jobb og skape jobb
 • Digitale karriereferdigheter
 • Jobbmestring

Se her for mer info om Norske Karriereferdigheter

 • Skole og studiemestring
 • Takle livet for å takle jobb, skole og studier
 • Balansere livsroller
 • Mestre omstilling og endring
 • Livslang læring
 • Karrierebygging
 • Arbeid, samfunn og økonomi

Arbeidsbok. Du kan også bruke Karriereverktøy til å utvikle karrierekompetanse – mestringsstrategier i jobb, skolegang og karriere. Det gjør du ved at veisøker jobber  i arbeidsbøker du har utviklet til det enkelte tema. Arbeidsbøkene kan deles mellom alle veilederne i bedriften.

I Karriereverktøy ligger det også endel ferdiglagede arbeidsbøker som er klare til bruk. Særlig er det mange arbeidsbøker tilpasset faget utdanningsvalg i ungdomskolen og karriereveiledning i vgs. og noen på karrierekompetanse. Disse kan du bruke som de er eller du kan endre på de og utvikle de videre etter eget behov

I dag bruker vi internett til å lære og til å veilede. Karriereverktøy utnytter til fulle de mulighetene dette gir.  Du kan enkelt lage arbeidsbøker  på konkrete temaer  hvor du legger inn instruksjoner, læringsressurser fra nett (for eksempel, youtube filmer eller artikler, du legger inn en oppgave de skal gjøre med læringsressursen og du legger inn skrivefelt veisøker kan arbeide med temaet i . På denne måten integrerer du internett i karrierelæringen – Blended career guidance, med karriereverktøy integrerer du de beste fra nett inn i veiledningen din 🙂