Karriereverktøy 2018-11-07T10:44:23+00:00

 

Karriereverktøy

NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer

Karriereverktøy –  er Norges mest brukte profesjonelle verktøy for karriereveiledning.

Det inneholder markedets mest innovative løsninger som sikrer svært effektive veiledningsprosesser med godt resultat

Det brukes til å gjennomføre gode skolevalg, studievalg eller jobbvalg.

Du kan også bruke det for å kartlegge og utvikle den Karrierekompetansen som er nødvendig for å mestre skolegang og studier eller jobb og karriere.  Karriereverktøy egner seg for bruk i alle sektorer.

Veisøker arbeider med og i Karriereverktøy via egen smart telefon eller pc. Dette er en svært effektiv arbeidsform.

Dette kan du bruke Karriereverktøy til:

Gjøre karrierevalg – Skills for å velge

Du kan bruke Karriereverktøy til å gjennomføre karrierevalg knyttet til Jobb, skole og utdanning. Her inneholder det svært effektiv metodikk for å utforske egne interesser, utforske egne muligheter og gjøre et reflektert valg.

Veisøker utforsker og får språk på egne interesser, gjennom spørsmål, intervju på egne erfaringer og fordypningspørsmål.

Relevante studier, yrker jobber og utdanninger finner du like lett som du finner relevante annonser på Finn.no. Vi følger samme prinsipp. Du filtrerer seg lett frem til de mest aktuelle alternativene og tar vare på relevant karriereinformasjon

Karriereverktøy Inneholder også en systematisk fremgangsmåte for å velge som sikrer refleksjon og et godt valg ved at veisøker velger seg personlige vurderingskriterier og verdier som er nødvendige for et godt valg og gjør vurderinger på bakgrunn av det.

Karriereverktøy er basert på de feteste og mest holdbare teoriene fra karriereveiledningsfeltet: RIASEC systemet, Career Construction Theory, Valgteorier, verditeorier, forskning på bruk av karriereinformasjon og teorier om hvordan unngå kognitiv overveldelse.

Karriereverktøy strukturerer effektivt opp en valgprosess og gir en deg og veisøker en systematisk og profesjonell måte å arbeide med de temaene som er nødvendig å arbeide med for å ta et godt og realistisk valg

Kartlegge og utvikle Karrierekompetanse – Skills for å mestre

Jobber du med mestring av skole eller jobb? Da er Karriereverktøy det du trenger. Karrierekompetanse er de holdningene, kunnskapen og mestringsstrategiene som er sentrale for mestring, fungering, vekst og utvikling i jobb, skolerolle og karriere. Dette er generelle overførbare ferdigheter på tvers av alle jobber og langs livsløpet.

Gjennom Norske Karriereferdigheter som har et utvalg på spørsmål fordelt på 14 karrierekompetanser utforsker dere enkelt kritisk karrierekompetanse – hva veisøker ønsker og trenger å jobbe med for å øke mestring og utvikling i jobb og karriere. Du kan kartlegge karrierekompetanse for mestring av skole/studiemestring eller jobb og karrieremestring.

Du kan også bruke Karriereverktøy til å  jobbe med å utvikle de karriereferdighetene som kartleggingen viser er aktuelle gjennom egne digitale arbeidsbøker som kan deles mellom veilederne i bedriften.

Her ligger det også inne svært mange arbeidsbøker som er klare til bruk. Særlig er det mange arbeidsbøker tilpasset faget utdanningsvalg i ungdomskolen og karriereveiledning i vgs. Det ligger også mange inne på annen karrierekompetanse og flere kommer etter hvert.

Veiledningsrommet ditt blir nå like stort som internett. I arbeidsbøkene velger du fra øverste hylle fra alt som finnes av effektive læringsressurser fra på Google, youtube og legger inn i arbeidsbøker.

En læringsplattform

Karriereverktøy er en nettbasert arbeidsverktøy og læringsplattform for karrierelæring – Skills for å velge og skills for å mestre.  Veisøker bruker det i egen valg og karrierelæringsprosess for å utvikle de ferdighetene som trengs for å gjennomføre et karrierevalg eller mestre jobb og karriere. Veisøkere arbeider selv på egen pc/smarttelefon. Dere bestemmer selv arbeidsformen: Du kan drive ren nettbasert karriereveiledning  eller du kan kombinere med veiledning/undervisning individuellt eller i gruppe. Veileder oppretter veisøkere som gis tilgang til å bruke Karriereverktøy så lenge man er i en veilednings og læringsprosess enten det er et par møter på et karrieresenter,  en prosess i en arbeidsinkluderingsbedrift , eller, over 3 år i vgs.

Karriereverktøy

Karriereverktøy består av ulike deler som kan brukes fritt etter veisøkers behov

Utforsk interessene

Karriereverktøy gir deg et mye mer utdypende språk på egne interesser en det en interessetest kan gi. Det gjør den ved å utforske egne interesser på tre supplerende måter:

 • Spørsmål: Her finner du ut hovedretningene på egne interesser, – og får  en interessekode basert på RIASEC- systemet
 • Interesseutforsking: Her kan du som veileder intervjue veisøker på egne erfaringer innenfor de ulike interessekategoriene, dette er svært kraftfullt og gir veisøker et språk og en klar selvoppfatning om egne interesser.
 • Fordypningspørsmål:  Gir en grundig og detaljert utforsking av i bredden av yrker innenfor de retningene du har dine interesser.

Til sammen gir dette en grundig utforsking av interesser, et språk og en selvbevissthet som er et svært godt grunnlag for å utforske skole, studie og jobbmuligheter

Yrker & utdanninger : finn relevant info om skole og studietilbud, yrker og jobber 

Yrkes&utdanningslisten gir deg mulighet til å finne relevant informasjon om utdanningsmuligheter og yrker, på en måte som ingen andre løsninger gir. Du filtrerer deg frem til relevante treff på lignende måte som du gjør på finn.no.  Det er den aller råeste og mest effektive løsningen for å utforske skoleretninger og studier skoleretninger og studier på en effektiv måte.  Dette gjør Karriereverktøy til et must om du veileder til skolegang & studier –  hvor trusselen er overveldelse av informasjon. I Karriereverktøy får du tak i den relevante informasjonen og du gjør det raskt.

Utdanningene og yrkene er koblet til alle tilgjengelige informasjonskilder på nett som man i dag bruker for å hente karriereinformasjon. F.eks. Utdanning.no, google, youtube og alle ledige stillinger i hele Norge.  Når du finner  informasjon du trenger limer du bare teksten eller linken inn i skrivefelt. Slik tar du vare på den relevante informasjonen akkurat du trenger i din valgprosess. Forskning viser at for at karriereinformasjon skal virke må den være spisset og relevant for den enkelte.

Mitt Valg – En metodikk for å gjøre et reflektert valg.

Hvordan gjøre et karrierevalg som er godt?   – I Karriereverktøy gjør du dette ved  at du bruker en fremgangsmåte som sikrer refleksjon.  Du skriver inn hvilke personlige vurderingskriterier som er viktig å vurdere for å  gjøre et godt  valg. Enten det gjelder valg av skole, studier, yrke eller konkrete jobber. Her får du også hjelp av en ideliste med  karriereveiledningens 80 mest sentrale personlige vurderingskriterier for å gjøre et godt valg. – ca 40 av vurderingskriteriene er verdier.  Karriereverktøy gir deg den mest detaljerte og individualiserte utforskingen av hvilke vurderingskriterer og verdier som kan være sentrale for at et valg skal bli godt.  Du henter inn informasjon fra nett  og vurderer alternativene opp mot vurderingskriteriene og får ut et begrunnet og rangert valg.

Norske Karriereferdigheter  – utforsk kritisk karrierekompetanse – det  veisøker ønsker å utvikle for å mestre skole, studier jobb og karriere.

Norske Karriereferdigheter  Er utviklet for deg som arbeider med å få til mestring innen skole, studier, jobb og karriere. Som for eksempel, skolerådgiver, OT, PPT, NAV, Arbeidsinkluderingsbedrifter,  Supported Employment, IPS osv. Norske Karriereferdigheter inneholder en detaljert beskrivelse på ca 850 temaer som angir dybden og bredden i de karriereferdighetene mennesker trenger å beherske i jobb, skoleroller og karriereutvikling i et livsløpsperspektiv på tvers av alle jobber, bakgrunn, livssituasjoner og kontekst. Det er du sammen med veisøker som avgjør hvilke ferdigheter som er relevante å utvikle for den enkelte for å øke mestring.

Norske Karriereferdigheter inneholder 14 hovedområder:

 • Utforsk deg selv – og betydningen for karrierevalg og karriere
 • Utforske mulighetene – bruke karriereinformasjon
 • Velge  – skole , studier og jobb
 • Utfordre kjønnsroller, kulturell og sosial bakgrunn
 • Skaffe jobb og skape jobb
 • Digitale karriereferdigheter
 • Jobbmestring
 • Skole og studiemestring
 • Takle livet for å takle jobb, skole og studier
 • Balansere livsroller
 • Mestre omstilling og endring
 • Livslang læring
 • Karrierebygging
 • Arbeid samfunn og økonomi

Verktøyet er utviklet på bakgrunn av internasjonale karriereferdighetsrammeverk, employability-skills rammeverk, sykefraværsforskning, arbeidsmiljøforskning og forskning på skolemestring. Det er dermed det mest helhetlige rammeverket for karrierekompetanse som finnes i feltet – og det er spisset mot veisøkers mestring

Se her for mer info om Norske Karriereferdigheter

 

Digital Arbeidsbok  -Du spesialdesigner arbeidsbøker med egen metodikk for å utvikle karrierekompetanse

Du kan bruke Karriereverktøy også til å utvikle karrierekompetanse. Det gjør du ved at veisøker søker jobber  i arbeidsbøker du har designet til det enkelte tema. Bedriften kan samle all sin felles metodikk i form av arbeidsbøker som kan deles mellom alle veilederne.

I Karriereverktøy ligger det inne svært mange ferdiglagede arbeidsbøker som er klare til bruk. Særlig er det mange arbeidsbøker tilpasset faget utdanningsvalg i ungdomskolen og karriereveiledning i vgs. Det ligger også mange inne på annen karrierekompetanse og flere kommer etter hvert. Disse kan du bruke som de er eller du kan endre på de og utvikle de videre

I dag lærer vi via internett – Nettlæringsparadigmet.  Karriereverktøy utnytter til fulle de mulighetene dette gir.  Du kan enkelt lage arbeidsbøker  på konkrete temaer  hvor du legger inn instruksjoner, læringsressurser fra nett (for eksempel, youtube filmer eller artikler, du legger inn en oppgave de skal gjøre med læringsressursen og du legger inn skrivefelt veisøker kan arbeide med temaet i . På denne måten bygger du opp arbeidsbøker som er så kraftige og gode som internett kan være. Du kan også designe arbeidsbøker nedenfra og opp direkte i samtalen med veisøker, det dere blir enig om skal gjøres og gjennomføres designer dere inn i en arbeidsbok.

Kombinasjonen her av nettressurser + pedagogisk tilnærming +reflekterende prosesser = en læringsmessig killerkombinasjon.


thumbs-upPris:

Prisen for et årsabonnement : Small: kun 7990,- + mva pr år. Prisen inkluderer opptil 20 veiledere og/eller 2000 veisøkere pr. år. Medium: 21-40 veiledere og/eller 4000 veisøkere pr. år, 14990,-  Large: 40-60 veiledere og/eller 4000 veisøkere pr. år, 20990,- Xlarge: 60-80 veiledere osv.  Det er ingen kostnader knyttet til bruk. Et fritt antall veisøkere kan bruke Karriereverktøy så lenge veileder ønsker opptil grensen for antall veisøkere for abonnementstypen. Abonnementet løper fra dato til dato. Det er som hovedregel 1 abonnement pr geografiske enhet. dvs. 1 pr. skole, NAV kontor osv.


Kjøp Karriereverktøy
Kjøp Karriereverktøy
  Prisen inkluderer opptil 20 veiledere . 21-40 veiledere 14990,-  40-60 veiledere 20990,-  osv.  Det er ingen kostnader knyttet til bruk,  et fritt antall veisøkere kan bruke Karriereverktøy så lenge veileder ønsker.  Abonnementet løper fra dato til dato. Prisen inkluderer opptil 20 veiledere tilknyttet abonnementet og et fritt antall veisøkere som kan bruke Karriereverktøy.

Når du abonnerer på Karriereverktøy, finner du nettbaserte hjelpesider og veiledningsressurser inne i verktøyet. toggle]

I Karriereverktøy kan du laste ned en rapport, som er dokumentasjonen på alt som er gjort til enhver tid. Her ligger veisøkers interesser, mest interessante yrker, vurderinger som er gjort i forhold til valget og alle arbeidsbøkene veisøker har jobbet med.  Rapporten er i utbredt bruk som dokumentasjon på veiledningsprosessen til NAV, når den brukes av arbeidsinkluderingsbedrifter, fordi den dokumenterer det systematiske arbeidet som ligger bak valget.

Lurer du på noe? Ring oss på tlfnr 99 02 55 90, eller send en mail til arne.svendsrud@karriereverktoy.no!

 

Tenkendeblondine

Arbeidsverktøy – ikke test!

Veisøkere forteller at verktøyet er like enkelt å bruke som å være inne på nettsider eller bruke skriveprogrammet Word! På samme måte som Word er et skriveprogram som inneholder muligheter som forenkler skriveprosessen, er Karriereverktøy  et optimalisert  verktøy som brukes i en karrierevalgprosess. Du kan skrive i  kommentarfelter i hver enkelt del av verktøyet. Verktøyet tar vare på det du skriver og henter inn av informasjon, og du bruker det så lenge du er i en valgprosess.

iStock_000005964229Medium - Kopi

Teoriforankret i RIASECsystemet!

Karriereverktøy er teoriforankret i verdens mest utbredte system for utforsking av interesser, RIASEC systemet. Dette gir  en systematisering av interesser i form av en kombinasjon av 6 interessekategorier. RIASEC systemet deler inn interesser i kategoriene: praktisk (R), teoretisk (I), kreativ (A), sosial (S), foretaksom (E) og systematisk (C). Du vil finne igjen inndelingen i mange av hoveddelene av Karriereverktøy. Mark Savickas Career Construction Theory / life designing, valgteorier og verditeorier er også en viktig teoretisk basis for verktøyet 

iStock_000021214651Mediumgruppe - Kopi

Norges mest fleksible veiledningsverktøy!

Karriereverktøy kan brukes i èn til èn veiledning, i gruppeveiledning og som egenarbeidsverktøy for veisøker . Eller i en kombinasjon av disse!  Karriereverktøy  er fleksibelt og kan brukes som prosessverktøy over lengre tid (f.eks 3 år i videregående skole, eller et helt attføringsløp) eller i veiledning over en kort periode eller enkelttime.

 

Prøv Karriereverktøy gratis i tre uker på din arbeidsplass i dag!

Prøv Karriereverktøy
Prøv Karriereverktøy

Bestill et årlig abonnement på Karriereverktøy nå!

Kjøp Karriereverktøy
Kjøp Karriereverktøy