Hvordan bruke Karriereverktøy som metode i utdanningsvalg i ungdomskolen

Av Arne Svendsrud: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Karriereverktøy-Skole Se her bedrer og sikrer kvaliteten på valg av videregående i utdanningsvalg i ungdomskolen ved at eleven jobber aktivt med sitt eget valg i et engasjerende verktøy. Det er et verktøy som kan brukes i faget utdanningsvalg med læringsprogresjon gjennom alle tre årene.  Karriereverktøy er dybdemetodikk for å utvikle karrierekompetansen hos elevene innen karriereknappene «muligheter og begrensninger» og «valg og tilfeldigheter» utviklet av kompetanse Norge. Elever får en enkel opplæring i bruken av Karriereverktøy av rådgiver i klassen og bruker Karriereverktøy i egen valgprosess. Rådgiver ser enkelt hvilke elever som jobber med eget valg og hvem som ikke gjør det og hva kvaliteten på prosessen er. Det blir veldig enkelt å se hvilke elever som har behov for individuell veiledning fra rådgiver for å sikre seg mot feilvalg.

Karriereverktøy er skreddersydd for ungdomskolen ved at du kan bruke bilder til sette en interessekode og utforske utdanninger og yrker. Slik kommer du i gang med det praktiske: Først oppretter du en klasse, så oppretter du elever i klassen. Dette kan du gjerne gjøre enkelt ved at elevene oppretter seg selv i karriereverktøy når du er inne i klassen. Klikk på ? tegnet oppe til høyre når du er innlogget. Søker etter hjelpeartikkelen «la veisøkere i en hel gruppe opprette seg selv..» så finner du fremgangsmåten.

NB. Husk å gi tilgang til kun de delene du vil at elevene skal bruke før du går inn i klassen. Klikk på «øyetegnet» til høyre for klassen så velger du de aktuelle delene. Du kan når som helst gi tilgang til nye deler for hele klassen.

Karriereverktøy kan brukes på en enkel måte rett før eleven skal gjøre et valg av videregående i 10 klasse. Eller det kan brukes i en mer grundig prosess gjennom alle tre skoleårene i faget utdanningsvalg..

De enkleste delene å bruke med en klasse som dekker sentrale deler av en prosess vi ønsker elevene skal gå gjennom før et karrievalg ut av ungdomskolen er delene: «spørsmål»  eller «bilder», «interesseprofil» og «yrker og utdanninger» og eventuellt «Mitt Valg».

En enkel måte å bruke Karriereverktøy på i ungdomskolen  vil være å bruke delene «spørsmål» eller «bilder», «interesseprofil» og «yrker og utdanninger» i 10 klasse. Ved å gjøre det sikrer du at det ligger en viss læring og utforsking bak valget av videregående utdanning.

Den mer grundige måten å gjøre det på vil kunne være å bruke «spørsmål» eller «bilder» og «interesseprofil» i 8 klasse, «yrker og utdanninger» i 9 klasse, og «yrker og utdanninger» og «mitt valg» i 10 klasse. Fordelen med å ha en prosess over tid er at eleven får mer læring over tid når det gjelder utforsking av utdanninger og dessuten får jobbet detaljert med selve valget. Dette øker sjansen for et gjennomtenkt og bra valg.

Bruk av spørsmål eller bilder, interesseprofil og yrker og utdanninger i klasse

Det store problemet med valg av videregående er at valget ofte tas automatisk, på bakgrunn av heuristikker som er automatiske fremgangsmåter for å ta beslutninger. Et eksempel på dette er at elever velger utdanninger som de kjenner til fra før, eller utdanninger som de vet andre har valgt. Dette fører til en stor grad av feilvalg av videregående utdanning. For å motvirke dette slik at elevene er mer fornøyd med sine valg i ettertid er det viktig å eksponere seg for flere utdanninger/yrker og lære om disse. Karriereverktøy er designet for å gjøre den jobben effektivt og engasjerende for elevene.

Denne eksponerings og læringsprosessen kan taes i 10 klasse, men helst både i 9 og 10 klasse for da har elevene hatt mer læring om utdanninger og yrker over lengre tid og valget i 10 klasse tas på bakgrunn av bedre kunnskap pga. en læringsprosess over tid.

 

Læringsmål for delene spørsmål eller bilder, interesseprofil og yrker og utdanninger:

– Kunne RIASEC systemet som et interessekompass for å få et språk på egne interesser og vite retningen på egne interesser

– kunne filtrere frem aktuelle yrker og utdanninger etter egen interessekode

– Kunne bli nysgjerrig på yrker og utdanninger ved å se på bilder (visuell interesseutvikling)

– Kunne finne god karriereinformasjon som gir rask og god læring om yrker og utdanninger

-Kunne reflektere over den karriereinformasjonen opp mot seg selv og vurdere hvor aktuellt et yrke eller en utdanning er.

Slik kan du gjøre det:

Spørsmål:

Elevene fyller ut spørsmålsdelen (ca 10 min)

Interesseprofil:

Elevene går til delen interesseprofil. Hensikten er at elevene skal vite hva som ligger i de ulike interesseområdene og kunne vite i hvilke av disse interesseområdene egne interesser går. Bruk gjerne linken til mer læring om interesseprofil (RIASEC) som ligger under interessefiguren.  Se her Den enkleste varianten av karrierelæring her er at elevene bare ser på teksten på siden og videoen på egen hånd (5 minutter) (her kan man også utvide med mer karrierelæring, reflektere over de ulike interessområdene i klassen osv, quiz på interessekden til kjendiser  osv.).

Yrker og utdanninger:

Hensikten med yrker og utdanninger er å sikre at eleven gjennomfører en tilstrekkelig prosess med å eksponere seg for flere yrker og utdanninger og lære om disse slik at karrierevalget ikke blir ren automatikk. » Når du skal kjøpe deg en leilighet er det lurt å ha sett på flere først. Kompetansen din om leiligheter blir større fordi du har noe å sammenligne med og det blir lettere å vurdere om den er noe for deg og om den er et godt kjøp» Akkurat på samme måte er det med valg av utdanning også.

Lær bort yrker og utdanninger til elevene:

-Lær elevene hvordan de kan velge mellom fanene yrker og fanene utdanninger
-Lær elevene hvordan de kan scrolle nedover og hjertemerke aktuelle yrker og utdanninger og vis at favorittene samler seg under hjertemerket over bildene
-Lær elevene hvordan de kan bruke filtreringsmulighetene på venstre side for å avgrense alternativene, her kan man avgrense på utdanningsnivå og filtrere mer detaljert innenfor aktuelle interesseområder
-Lær elevene hvordan de kan velge mellom fanen yrker og fanen utdanninger
-Lær elevene at du kan utforske og lære om aktuelle yrker og utdanninger ved hjelp av linkene under hvert bilde
-Lær elevene hvordan de kan velge mellom fanen yrker og fanen utdanninger
-Lær elevene at de kan ta vare på relevant karriereinformasjon under hvert yrke/utdanning gjennom å klikke på blyanttegnet

Oppgavebibliotek – Karrierelæringsoppgaver for elevene

I yrker og utdanninger i Karriereverktøy har du som rådgiver tilgang til et oppgavebibliotek med de mest effektive karrierelæringsoppgavene som du kan gi til elever for å gi et nødvendig kunnskapsgrunnlag om yrker og utdanninger. Som rådgiver kan du lage læringsoppgaver for en hel klasse eller du kan gjøre det for enkeltelever for den enkelte utdanningen/yrket. Hvis du gir komplekse oppgaver husk å merke de med 1, 2, 3 osv slik at det blir enkelt for eleven å besvare de

 

Her har du eksempel på hva slike oppgaver kan være:

 

-Hva liker du best og hva liker du minst ved utdanningsprogrammet? nevn minst 5 punkter, beskriv detaljert.

-Hva har du av tidligere erfaringer og interesser som tilsier at du bør velge dette utdanningsprogrammet?

 

Klikk på ? tegnet oppe til høyre når du er logget inn, søk frem hjelpeartikkelen Oppgavebibliotek så ser du fremgangsmåten du som rådgiver bruker for å hente og lage læringsoppgaver til elevene.

-Be elevene hjertemerke mellom 3 utdanningsprogram som kan være aktuelle (minst 3)

-Be elevene utforske utdanningsprogrammene gjennom å bruke linkene. Elevene limer inn karriereinformasjon de bruker i notatfeltet (lim inn linker og tekst).

-Det er viktig å be eleven utforske også vg2 og vg3. Om eleven bør like viften av muligheter som finnes videre i vg2 og vg3, hvis ikke blir vg1 et feilvalg.

– Besvar oppgavene som rådgiver har gitt deg

Elevene begynner med disse oppgavene i timen for å lære seg fremgangsmåten, tidsbruken for å utforske en utdanning vil fort vekk være minimum 1 time for å få til noe læring som setter seg. Elevene fortsetter derfor med denne prosessen i timene videre. Om man ikke har tid til å gjøre dette ferdig i klasse på skolen får elevene dette som hjemmeoppgave.

 

Rådgiver følger enkelt med på sin administrasjonsside i Karriereverktøy om den enkelte elev hjertemerker 3-5 utdanninger, sjekker om eleven har utforsket de hjertemerkede utdanningene gjennom å samle karriereinformasjon og besvare de læringsoppgavene som er gitt. De elevene som ikke har hjertemerket utdanninger og kan vise til noen læringsprosess kan ha et veiledningsbehov fordi karrierevalget deres mest trolig vil være preget av automatikk siden de ikke har eksponert seg for andre utdanninger og lært om de. Det er de elevene som rådgivertjenesten da velger å prioritere å kalle inn til veiledningssamtaler, siden de har høyest sjanse for feilvalg eller å være misfornøyd med valget etterpå.

Det kan være viktig å utforske ikke bare utdanningene, men også yrket som utdanningene fører til. Har dere mer tid til overs kan dere få elevene til å utforske yrkene i de tilfellene hvor utdanningene fører til spesifikke yrker.

For mange av elevene er dette en tilstrekkelig prosess for å gjøre et mer gjennomtenkt valg. Det at eleven har utforsket og lært om flere alternativer fører i seg selv at man velger vekk de dårligste alternativene.

Om skolen ønsker at elevene skal jobbe mer systematisk også med selve valget, kan man bruke «Mitt Valg».

Bruk av Mitt valg i klasse

I 10. klasse skal de fleste elevene velge videregående utdanningsprogram.  Problemet er at de fleste karrierevalg er automatiske. Det kan derfor være lurt at eleven bruker tid på å gjøre konkrete vurderinger i fht valget i tillegg til den generelle læringen om ulike utdanningsprogrammene.  Hvordan gjøre et karrierevalg som er mer preget av gjennomtenkning og refleksjon. Måten mennesker kan gjøre et gjennomtenkt valg på når det er viktig er via vurderingskriterier. Tenk at du skal kjøpe deg en leilighet, da vil vurderingskriterier være slike ting som pris, beliggenhet, antall rom, oppussingsbehov osv. I karriereveiledning følger vi samme prinsipp, men det vil være andre kriterier som brukes, for eksempel innhold i utdanningsprogrammet, karrieremuligheter etter utdanningen, karakterkrav, skolested osv. Det er viktig å tenke at interesser bare sier noe om i hvilke retninger man kan finne aktuelle yrker og utdanninger. Selve valget er dypt personlig og gjøres via personlige vurderingskriterier. Vi kan skille mellom nødvendighetskriterier og +kriterier for karrierevalg. Nødvendighetskriterier er de kriteriene eleven må ta hensyn til for at et valg skal fungere og ikke bli et direkte feilvalg, eksempler på dette kan være karakterkrav, helseutfordringer, mestring osv. +kriterier er den typen kriterier som eleven er opptatt av, men som ikke er strengt tatt avgjørende, men som vil gjøre valget litt bedre eller litt dårligere. Eksempler på slike kriterier kan være Lønnsnivå i yrket, utviklingsmuligheter, skolested osv.  Mitt valg inneholder en systematisk måte som eleven kan bruke for å gjennomføre et reflektert valg. Her finner du en glimrende youtubevideo laget av Maria Nathalie Oberti Tyldum, rådgiver ved Kuben vgs som kan brukes som en læringsressurs for å forklare Mitt Valg til elevene Her

 

Mitt valg brukes i god tid før søknadsfrist slik at elevene har tid til å finne andre alternativ om noe av det eleven har valgt ikke er viser seg å være gode alternativ.

 

Læringsmål

– kunne vite hvordan karrierevalg stort sett er automatiske og skjer via heuristikker

– kunne vite at et reflektert karrierevalg skjer via personlige vurderingskriterier

– Vite hvilke vurderingskriterier som er relevante for valg av utdanning etter videregående

– Kunne avgjøre hvilke vurderingskriterier som er viktig å bruke i eget valg, – både nødvendighetskriterier og +kriterier

-Kunne utforske, avgjøre og begrunne hvor godt et yrke/utdanning passer opp mot et vurderingskriterium

 

 

 

Slik kan du gjøre det.

 

Gi alle elevene i klassen tilgang til «Mitt valg» før du går inn i klassen

 

Du kan gjerne forhåndsdefinere for hele klassen hvilke vurderingskriterier elevene skal bruke. Slik gjør du det: Klikk helt til høyre for klassen på adm siden, klikk «velg vurderingskriterier» Her kan du velge og skrive inn kriterier du ønsker klassen skal bruke. Fordelen med det er at det blir lettere for elevene å forstå mitt valg og komme i gang. Selv om du har forhandsdefinert kriterier for en hel klasse kan den enkelte elev fjerne og legge til egne kriterier

 

Forhåndsdefiner gjerne disse kriteriene, som gir en kvalitetsikring av elevers valg ved at de har vurdert noen helt sentrale kriterier: opptakskrav/karakterkrav, Innhold i utdanningen, fagmestring, liker du jobbene utdanningen kan føre til,

Elevene går til delen mitt valg

-Be elevene skrive inn navn på maks tre utdanningsprogrammer som er aktuelle i feltet «skriv valgalternativ», husk å be eleven skrive helt presist for eksempel: Elektro og datateknologi eller studiespesialisering.
-Vis elevene hvordan de vurderer de ulike alternativene ved å gi poeng fra 1-5. 1 er at utdanningen passer dårlig opp mot kriteriet og 5 er at utdanningen passer maks bra opp mot kriteriet.
-Vis elevene hvordan de bruker kommentarfeltene for å begrunne poenggivningen.
-Lær elevene opp i fremgangsmåter for å gjør vurderingen. Det er hvertfall fire viktige måter eleven kan bruke: 1. eleven vet det fra før og kan gjøre vurderingen, 2 eleven klarer å finne ut gjennom å søke på nett. 3 eleven kan snakke med en elev som går på utdanningsprogrammet 4. eleven kan snakke med en skolerådgiver eller lærer på det aktuelle utdanningsprogrammet / evt med skolerådgiver.
-Vis elevene at de også kan skrive inn egne vurderingskriterier om noe mangler
-Vis elevene at de også kan velge vurderingskriterier fra en ideliste ved å klikke på knappen «vurderingskriterium»
-Husk å be elevene begrense antallet til de aller viktigste kriteriene, om man har noe særlig mer enn 5-6 kriterier blir det for overveldende.

Elevene begynner med disse oppgavene i timen for å lære fremgangsmåten for å bruke mitt valg. Tidsbruken her vil være avhengig av hvor lett det er å vurdere, om eleven må snakke med elever som går på utdanningsprogrammet  etc for å finne ut av temaet.  Elevene fortsetter derfor med denne prosessen i timene videre. Om man ikke har tid til å gjøre det i klasse på skolen får elevene dette som hjemmeoppgave.

 

Rådgiver følger enkelt med på sin administrasjonsside i Karriereverktøy om den enkelte elev har skrevet inn navn på aktuelle utdanninger, har gitt poeng, har begrunnet poenggivningen på en skikkelig måte. De elevene som ikke har gjort dette, har trolig ikke jobbet noe bevisst med valget sitt og står i fare for å gjøre et feilvalg ved at de overser viktige kriterier du burde ha tenkt på på forhånd, men som de oppdager i etterkant.

Rådgiver ser da enkelt hvilke elever som gjør karrierevalg på bakgrunn av å ha jobbet med og reflektert rundt valget og de som ikke har gjort det og som bare gjør automatiske valg. De elevene som ikke har jobbet med valget sitt kan det hende rådgivertjenesten velger å prioritere å kalle inn til veiledningssamtaler, siden de har høyest sjanse for feilvalg eller å være misfornøyd med valget etterpå.

 

Lykke til med bruken av Karriereverktøy i ungdomskolen, har du synspunkter på innholdet i denne artikkelen eller har forslag til forbedringer er jeg takknemlig for tilbakemeldinger.